Markanvisningstävling för bostäder i centrala Märsta

Vad pågår just nu?

Tävlingsförslagen utvärderas, de tre tävlande bolagen kommer att få återkoppling i samband med att beslut om vinnare i tävlingen formaliseras genom politiskt beslut. Detta beräknas ske i september.  

Om tävlingen

Sigtuna kommun bjuder in till markanvisningstävling för ett bostadsprojekt i centrala Märsta. Tävlingsområdet består av ett kvarter och bedöms kunna inrymma ca 70-100 lägenheter. Lägenheterna ska uppföras i flerbostadshus med bostadsrätt. Markanvisningstävlingen består av två delmoment. Det första delmomentet är en kvalificering till tävlingen och inlämnande av markprisanbud. Det andra delmomentet består av en tävling i gestaltning för de tre högsta inkomna godkända anbuden. Läs mer i inbjudan till markanvisningstävling för bostäder vid Centralskolan

Området − Bostäder vid Centralskolan

Tävlingsområdet ligger i centrala Märsta, endast ett stenkast från Sätunaparken, centrum och Märsta station.

Fortsatt process 

Fortsatt process markanvisningstävling Centralskolan

Tidplan

Händelse

Tidpunkt

Tidsperiod för anbudsgivning

31 januari−8 mars 2019

Kommunen granskar att bolagen uppfyller kvalificeringskraven och tar ut de tre högsta anbuden

11 mars−22 mars 2019

Kommunen bjuder in de tre byggherrarna som lämnat högst anbud till tävling i gestaltning

25 mars 2019

De tre byggherrarna arbetar fram förslag och lämnar in till kommunen.

25 mars−20 maj 2019

Kommunen utvärderar inkomna tävlingsförslag och politiskt beslut tas om vinnare. Kommunen och vinnande byggherre tecknar markanvisningsavtal.

Sommaren/hösten 2019

Det vinnande bolaget bistår kommunen med framtagande av detaljplanen. Granskningsskede detaljplanen.

Hösten/vintern 2019

Detaljplanen antas och vinner laga kraft. Vinnaren projekterar byggnader och ansöker om bygglov.

Våren 2020

Köpeavtal tecknas efter laga kraft vunnet bygglov. Köpeskilling erläggs och byggherren tillträder.

Byggstart.

Sommaren 2020


Pågående detaljplan

Här finns pågående detaljplan för Centralskolan.

Har du några frågor?

Här kan du ställa en fråga om tävlingen.

Vanliga frågor och svar om tävlingen

(2019-04-16) Hur kommer utvärderingen att ske?

Svar: (uppdaterat 2019-04-17) I tävlingsinbjudan redogörs översiktligt för utvärderingsmodellen. Byggherren förväntas genom tävlingsförslaget besvara tävlingsutmaningarna för gestaltning och ska uppfylla de grundläggande kraven (sid 8). Utvärderingen baseras på hur väl förslaget besvarar tävlingsutmaningarna sammanslaget med poäng för markprisanbud. Kvaliteten (besvarande av tävlingsutmaningar) samt angivet markprisanbud värderas lika högt.

Utvärderingen genomförs av en tjänstemannagrupp på Stadsbyggnadskontoret. I utvärdering deltar bland annat kompetenser från kommunens planenhet, bygglovenhet och mark och exploatering.

(2019-02-08) Vi önskar ta del av anbud som inkommit i tidigare markanvisningstävlingar och markprisnivåer i affärer kommunen genomfört.

Svar: (uppdaterat 2019-02-08) Kommunen har inte genomfört markanvisningstävlingar för bostäder i Märsta så kommunen har inga anbudssammanställningar att delge. Den affären kommunen genomfört i närtid i Märsta är köpe- och exploateringsavtal tecknat i juni 2018 för flerbostadshusprojekt med hyresupplåtelse för 2500 kr/kvm ljus BTA, i avtalet redogjordes för en nivå motsvarande 3750 kr/kvm ljus BTA vid förändrad upplåtelseform (bostadsrätt).

(2019-02-07) Ni har efterfrågat tre stycken genomförda referensprojekt för kvalificering till anbudsgivning. Kan man räkna in pågående projekt? 

Svar: (uppdaterat 2019-02-08) För att delta tävlingen ska bolaget har genomfört minst tre flerbostadshusprojekt om 60 lägenheter. Bostäderna ska vara färdigställda vid tidpunkten för anbudet. Syftet med kraven på genomförda projekt är att styrka att bolagen har genomförandekapacitet att gå från idé till färdigställande.   

(2019-01-30) Kan man bygga särskilda typer av bostäder, t.ex. vårdbostäder? Och kan det vara aktuellt med förskola i bottenvåning? 

Svar: (uppdaterat 2019-01-30) Användningen i detaljplanen är ”bostäder”. Tävlingens inriktning är bostäder som ska upplåtas med bostadsrätt. Kommunen har inget särskilt önskemål om att byggherren/fastighetsägaren riktar sig mot en specifik boendegrupp. Förskola i bottenvåning är inte prioriterat i detta projekt även om detaljplanen möjliggör för lokaler i entréplan. 

(2019-03-01) Tillåter kommunen markparkering?

Svar: (uppdaterat 2019-03-01) Parkering ska anläggas inom fastigheten under mark.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Visa på karta

Relaterade dokument