Boende

Inom Sigtuna kommun bor merparten av kommunens cirka 46 000 invånare i tätorterna Märsta, Sigtuna stad och Rosersberg. Över 5 500 invånare är bosatta inom kommunens landsbygdsområden. Kommunens översiktsplan anger allmänt att ett variationsrikt utbud av bostäder som svarar mot de olika kommundelarnas behov och olika sorters hushålls efterfrågan ska eftersträvas.

Bostadsbyggandet bör ske inom och i anslutning till tätorterna och byggande på landsbygden tillåts i den mån det är förenligt med allmänna intressen samt kommunens behov av framtida handlingsfrihet angående bebyggelseutvecklingen.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan