Information till fastighetsägare

För att en hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare med funktionsnedsättning ska kunna bo bra och säkert krävs ibland vissa anpassningar av bostaden. Den boende kan få bidrag till sådana anpassningar. Som fastighetsägare kan du få bidrag om anpassningen inte längre behövs och bostaden ska återställas.

 

Fastighetsägarens medgivande

För de flesta anpassningar krävs ett medgivande från dig som fastighetsägare. I medgivandet godkänner du att det går bra att göra anpassningen och det inte finns några krav på att hyresgästen/bostadsrättsinnehavaren behöver betala för att återställa bostaden.

Du kan skriva på medgivandet direkt på den blankett som  sökande kan skriva ut här till höger på hemsidan. Eller så kan du skriva på ett medgivande senare i processen, då det kanske tydligare framgår vilken anpassning som behövs.

Vi på Bostadsanpassningsavdelningen kan hjälpa den sökande att få in olika typer av underlag. Vi kan också hjälpa till i kontakterna med dig som fastighetsägare. Men det är alltid den som får bidraget som bestämmer om och när åtgärderna ska genomföras.

Som fastighetsägare har du möjlighet att påverka valet av entreprenör. Diskutera i så fall detta med den som söker bidraget.

Bidraget för bostadsanpassning är ett komplement till bygglagstiftningen. I grunden gäller att du som fastighetsägare ska uppfylla de krav som finns i bygglagstiftningen. Bidraget täcker inte kostnader för att åtgärda byggnadstekniska brister eller andra åtgärder som inte direkt är kopplade till den sökandes funktionsnedsättning.

Boverket har i december 2014 ändrat sina föreskrifter till lagen om bostadsanpassningsbidrag. Tidigare var en av förutsättningarna för att bevilja bidrag att ett intyg från fastighetsägaren skulle bifogas till ansökan om bidrag. Intyget skulle innehålla ett medgivande att åtgärder fick utföras och att sökanden inte var skyldig att återställa bostaden vid avflyttning eller i annat fall. Kommunen får inte längre kräva ett sådant intyg i bidragsärendet. Kommunen kommer dock fortsätta vara den sökande behjälplig med inhämtande av medgivande till bostadsanpassningsåtgärden.

Bidraget regleras i Lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag och Boverkets föreskrifter (1992:46) till samma lag.

 

Återställning och återanvändning

Du som är fastighetsägare kan söka bidrag för att återställa bostaden eller ta bort utrustningen om:

  • Den som fått bidrag till anpassningen inte bor kvar.
  • Anpassningen skapar problem för den nya boende.

För hyresrätter gäller dessutom att kommunen ska ha fått anvisningsrätt och det är först om kommunen misslyckas med att hyra ut till någon som behöver anpassningen som du kan få bidrag för att återställa lägenheten.

 

Beloppsgränser och kostnader

I normala fall ger vi bara bidrag om kostnaden för återställning är högre än 5 000 kronor.

Kostnaderna ska vara skäliga för den återställning som vi på Bostadsanpassningsavdelningen bedömer som nödvändiga.

 

Lämna tillbaka utrustning

Det handlar oftast om lite dyrare utrustning som inte längre behövs. Egentligen är det den som från början fick bidraget för att göra anpassningen som kan återskänka den. Om den personen inte längre bor kvar så kan du som fastighetsägare kontakta oss.

Bostadsanpassningsavdelningen bedömer om det är rimligt att ta tillbaka utrustningen. Om vi tackar ja till det så kommer vi att betala för nedmontering och återställning.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Boverket