Information till fastighetsägare

Utdrag från Boverket

 

För bostadsanpassningsbidrag krävs att den som äger bostaden går med på att anpassningen utförs. Även den eller de som innehar nyttjanderätten till exempelvis en hyreslägenhet där anpassningen ska utföras måste samtycka till att åtgärden utförs. Den som äger bostaden måste dessutom utfästa sig att inte kräva ersättning av sökanden eller den eller de som innehar nyttjanderätten till bostaden för att återställa anpassningsåtgärderna.

Medgivande från hyresvärd, bostadsrättsförening eller annan ägare

Om sökanden innehar bostaden med hyresrätt, bostadsrätt eller någon annan nyttjanderätt, till exempel arrende, äger sökanden inte bostaden. Medgivande måste i sådana fall inhämtas från den som äger bostaden, gemensamma utrymmen eller tomt i anslutning till bostaden. Vanligtvis handlar det om en hyresvärd eller en bostadsrättsförening. Även i de fall bostaden finns i ett en- eller tvåbostadshus eller i en ägarlägenhetsfastighet som sökanden inte äger krävs medgivande från ägaren för att bostadsanpassningsbidrag ska kunna lämnas. (Proposition 2017/18:80 sid. 75.)


Upplåtare av tomträtt

Något medgivande från den som upplåter tomträtt behövs inte. Det har inte bedömts vara nödvändigt med hänsyn till den starka rättsställning som innehavare av tomträtt har (proposition 2017/18:80 sid. 76).Medgivande från den som innehar nyttjanderätten till exempelvis en hyreslägenhet eller bostadsrättslägenhet

Om sökanden bor i en bostad som innehas med hyresrätt, bostadsrätt eller någon annan nyttjanderätt, men inte helt och hållet själv innehar denna nyttjanderätt, behövs, förutom medgivande från ägaren, dessutom ett medgivande från den eller de som innehar nyttjanderätten (ibland kanske tillsammans med sökanden). Om ett medgivande av det här slaget saknas kan bostadsanpassningsbidrag inte beviljas.
I lagtexten används begreppet "nyttjanderättshavare" för att utesluta andra rättighetshavare som exempelvis servituts- och ledningsrättshavare (proposition 2017/18:80 sid. 75).

Utfästelse att inte kräva ersättning för att återställa åtgärderna

För bostadsanpassningsbidrag krävs dessutom att samtliga ägare utfäster sig att inte kräva någon ersättning av den som fått anpassningen beviljad eller av nyttjanderättshavare för att återställa anpassningsåtgärderna.  Sökanden eller exempelvis dennes anhörige som är nyttjanderättshavare ska inte behöva utge ersättning för återställning vid en flytt eller i annat fall som kan krävas av en hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare enligt jordabalken respektive bostadsrättslagen (1991:614). (Proposition 2017/18:80 sid. 76.) 


Om sökanden är ensam nyttjanderättshavare räcker det att utfästelsen avser att inte kräva någon ersättning av just sökanden. Men om sökanden inte innehar nyttjanderätten till någon del alls eller innehar den tillsammans med någon annan eller några andra måste utfästelsen avse alla nyttjanderättshavare. Det är alltså inte bara sökanden som ska skyddas från ersättningskrav som kan bli aktuella enligt bestämmelser i 12 kapitlet jordabalken (kallas hyreslagen) och bostadsrättslagen (1991:614) om det saknas en utfästelse.

Upplåtare av tomträtt

Någon utfästelse från den som upplåter tomträtt behövs inte. Det har inte bedömts vara nödvändigt med hänsyn till den starka rättsställning som innehavare av tomträtt har (proposition 2017/18:80 sid. 76).

Särskilt om ägarlägenhetsfastighet

Med ägarlägenhetsfastighet avses en tredimensionell fastighet som inte är avsedd att rymma annat än en enda bostadslägenhet. Det framgår av 1 kapitlet 1 a § jordabalken. Äganderätten till en ägarlägenhetsfastighet kan jämställas med att vara ägare till en fastighet med ett en- eller tvåbostadshus. (Proposition 2017/18:80 sid. 73.)

I hus med ägarlägenhetsfastigheter ägs varje lägenhet av en fastighetsägare. De gemensamma utrymmena kan dock vara en gemensamhetsanläggning som ägs av alla deltagande fastighetsägare. I dessa fall avses med begreppet "ägare" samtliga fastighetsägare. Medgivande kan i sådana fall behöva krävas från samtliga fastighetsägare för att bostadsanpassningsbidrag ska kunna lämnas för en anpassningsåtgärd i ett gemensamt utrymme i anslutning till en ägarlägenhetsfastighet. (Proposition 2017/18:80 sid. 75-76.) I så fall krävs även att samtliga fastighetsägare utfäster sig att inte kräva ersättning för att återställa anpassningsåtgärderna.

 

Förklaring av medgivande och utfästelse när sökanden bor i en hyreslägenhet. Klicka på bilden för att se den i ett större format. Illustration: Boverket/Altefur Development

 

Om sökanden ensam står på hyreskontraktet behövs inga medgivanden från andra personer som bor i lägenheten. Är det flera personer som står på hyreskontraktet måste alla medge att åtgärderna får utföras. 

Hyresvärden måste också medge att åtgärderna får utföras. Hyresvärden måste också utfästa sig att inte kräva ersättning av sökanden för att återställa åtgärderna. Om sökanden inte är nyttjanderättshavare alls eller nyttjanderättshavare tillsammans med andra ska hyresvärdens utfästelse även avse dessa nyttjanderättshavare.

Observera att i de olika exemplen har förutsatts att den som inte har ingått något skriftligt hyresavtal inte heller har ingått något muntligt sådant med hyresvärden.

Vem inhämtar medgivande och utfästelse?

Det är sökanden som ska visa att förutsättningarna för att få bostads-anpassningsbidrag är uppfyllda. Det åligger därför i första hand sökanden att inhämta medgivande och utfästelse från ägaren att inte kräva ersättning. Detta hindrar inte att sökanden ger kommunen fullmakt att inhämta dessa uppgifter. (Proposition 2017/18:80 sid. 76.)

I propositionen nämns endast medgivande från ägaren i detta sammanhang. Motsvarande gäller dock eventuella nyttjanderättshavare som måste kontaktas om sökanden inte är ensam nyttjanderättshavare till exempelvis en hyreslägenhet eller en bostadsrättslägenhet.

Periodiskt boende

Bestämmelserna om medgivande och utfästelse att inte kräva ersättning är tillämpliga även när sökanden ansöker om bostadsanpassningsbidrag för så kallat periodiskt boende. Det vill säga för att anpassa någon annans bostad där sökanden ska vistas för att någon har åtagit sig att regelbundet under vissa perioder svara för omvårdnaden av sökanden. (Proposition 2017/18:80, sid. 76.)

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Boverket