Anmälningsplikt

Utökad anmälningsplikt gäller för

  • Rivning
  • Ändring av konstruktion eller planlösning,
  • Vissa installationer (hissar, eldstäder, ventilation, m.m)
  • Ändring som väsentligt påverkar brandskyddet
  • Underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde
  • Ej lovpliktiga vindkraftverk
  • Åtgärd som ger upphov till farligt avfall  

Kravet på anmälan gäller inte:

sådana åtgärder som rör en- eller tvåbostadshus och till dessa hörande komplementbyggnader som enligt 9 kap. 4–6 §§ plan- och bygglagen (2010:900) har undantagits från krav på bygglov och inte innebär en ändring av befintliga bärande delar,
  • ändring av en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring inom områden som inte omfattas av en detaljplan  

 

Anmälan

Anmälan inlämnas till stadsbyggnadskontoret. Innan byggnationen får påbörjas ska startbesked lämnas. Ett beslut om startbesked gäller i 2 år, d.v.s. byggnadsarbeten skall påbörjas inom 2 år från startbeskedet och avslutas inom 5 år.

Blanketter kan erhållas hos stadsbyggnadskontoret eller på Sigtuna kommuns hemsida.

Kontrollansvarig

Den eller de som byggherren föreslår som kontrollansvarig, KA, ska anges redan i anmälan. Kontrollansvarig ska vara certifierad.

Tekniskt samråd

Byggnadsnämnden kallar till tekniskt samråd som ska hållas innan startbesked ges.

Startbesked

När alla handlingar inkommit och kan godkännas så får byggnadsnämnden besluta om startbesked, varefter byggnadsarbetena får påbörjas.

OBS! Påbörjas bygget eller åtgärden utan startbesked beslutas om en betydande sanktionsavgift. Avgiften kan inte kommunen nedsätta eller låta bli att besluta om.

Slutbesked

Innan du får ta det byggda eller din åtgärd i bruk ska du, om inte annat angivits i startbeskedet, begära ett slutbesked. Det får du när alla krav från kontrollplanen är uppfyllda och alla handlingar som krävts har lämnats in.

OBS! Om det byggda eller åtgärden tas i bruk innan slutbesked utfärdats, beslutas om en betydande sanktionsavgift. Avgiften kan inte kommunen nedsätta eller låta bli att besluta om.

 

Ansökningsblanketter

Tryck här!

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation