Eldstäder

  

Anmälan

För att installera en eldstad och uppföra rökkanal krävs att man gör en anmälan till bygg- och trafiknämnden genom stadsbyggnadskontoret.

Blanketter för bygganmälan kan erhållas hos Stadsbyggnadskontoret eller på Sigtuna kommuns hemsida.

Anmälan lämnas eller skickas till stadsbyggnadskontoret.

Innan byggnationen får påbörjas ska startbesked lämnas. Ett beslut om startbesked gäller i 2 år, d.v.s. byggnadsarbeten ska vara avslutade inom 2 år från det att startbesked givits.  

Startbesked

När alla handlingar inkommit och kan godkännas så får byggnadsnämnden besluta om startbesked, varefter byggnadsarbetena får påbörjas. OBS! Påbörjas åtärden utan startbesked beslutas om en betydande sanktionsavgift. Avgiften kan inte kommunen nedsätta eller låta bli att besluta om.    

Slutbesked

Eldstaden får inte tas i bruk innan slutbesked erhållits.

Besiktning av eldstaden ska utföras av skorstensfejarmästaren (sotarintyg) . Förutom att kontrollera om eldstaden och rökkanalen istallerats på rätt sätt och med rätt skydd mot brand, så kontrolleras även att takskyddsanorningar (takstege, glidskydd för lös markstege mm) uppfyller kraven. Rådgör gärna med skortstensfejarmästaren redan i planeringsskedet om vad som gäller för din byggnad! För slutna mindre eldstäder bör det finnas eldstadsplan framför eldstaden. Det bör täcka golvet minst 3 dm framför eldstaden och 1 dm på vardera sidan om den.
För öppna eldstäder bör eldstadsplanet täcka minst en meter från eldstadens centrum till brännbart golv. Eldstadsplan i en bostad kan bestå av tex 0,7 mm stålplåt.

När begäran om slutbesked med intyg om att kontrollplanen följts och sotarintyget kommer in till Stadsbyggnadskontoret så utfärdas ett sk slutbesked för installationen och anläggningen får tas i bruk.  

OBS! Om eldstaden tas i bruk innan slutbesked utfärdats, beslutas om en betydande sanktionsavgift. Avgiften kan inte kommunen nedsätta eller låta bli att besluta om.

 

Ansökningsblanketter

Tryck här!

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation