Slutsamråd och Slutbesked

 

Under byggnationen ska den kontrollansvarige se till att kontrollplanen följs och att begärda intyg skickas in till nämnden.

Slutsamråd

I god tid meddelar du byggnadsnämnden att ditt byggprojekt börjar bli klart. Då kallas du och eventuellt flera till ett slutsamråd. Där går ni igenom hur kontrollplanen följts och andra villkor som står i startbeskedet. 

Slutsamråd behövs inte för enklare ärenden som till exempel carport och inglasad uteplats.

Slutbesked

Innan du får ta din byggnation i bruk ska du begära ett slutbesked. Det får du när alla krav från bland annat bygglovet och kontrollplanen är uppfyllda och alla handlingar som krävts har lämnats in.

Om kommunen vid slutsamrådet bedömer att det finns åtgärder kvar att utföra, men att dessa åtgärder inte har någon betydelse för byggnadens säkerhet så kan ett interimistiskt slutbesked meddelas om att byggnaden eller delar av byggnaden får användas fram till att kvarvarande åtgärder är godkända. När kvarvarande åtgärder är slutförda kan sedan ett slutbesked meddelas.

OBS! Om inflyttning sker innan slutbesked utfärdats, beslutas om en betydande sanktionsavgift. Avgiften kan inte kommunen nedsätta eller låta bli att besluta om.  

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation