Bygglov, marklov, rivningslov - så söker du

ansökan

Kompletta ansökningshandlingar

För att kunna handlägga din ansökan om bygglov behöver vi kompletta handlingar från dig. Det som vi oftast saknar är anmälan om kontrollansvarig ( Ka) eller vid enklare åtgärder en kontrollplan. Självklart behöver vi en situtionsplan och plan- och fasadritningar. Dessa ska vara måttsatta och skalenligt utskrivna.

Läs vidare under ansökan och ritningar samt vanliga frågor.

 

När behöver jag bygglov?

Bygglov krävs då du ska bygga nytt, bygga till samt utföra vissa ändringar inom en fastighet. Här kommer några exempel.

  • uppföra en ny byggnad eller anläggning
  • uppföra tillbyggnader på en befintlig byggnad eller anläggning
  • ändra användningssätt av en byggnad (till exempel från bostadshus till kontor eller liknande)
  • byta fasad, taktäckningsmaterial, fasadkulör eller utföra andra ändringar som väsentligt påverkar byggnadens utseende, sätta upp eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar (Vissa detaljplaner har särskilda bestämmelser för utformning och kulörer)
  • uppföra plank eller murar
  • anlägga parkering (Gäller ej parkering avsedd för en- eller tvåbostadshus)
  • ställa containrar, husvagnar eller tält en längre tid

Ett bygglov är ett tillstånd av byggnadsnämnden som oftast krävs för att uppföra eller ändra en byggnad, eller ändra användningen av byggnaden. Tillstånd krävs även för andra åtgärder, till exempel markåtgärder (marklov) och för rivning (rivningslov).

Bygglovsprövningen avser i huvudsak en prövning av lokalisering av en byggnad eller anläggning samt byggnadens placering och utformning med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Inverkan på trafiksäkerheten och risken för olägenheter på omgivningen eller för skadlig inverkan på grundvattnet av byggnaderna och deras avsedda användning, samt de allmänna intressena beaktas alltid.

Bygglagstiftningen reglerar var och hur byggandet ska ske för att byggnader ska vara funktionella under lång tid. Husen och den yttre miljön ska upplevas estetiskt tilltalande, vara sunda, säkra och ekologiskt hållbara. Inplaceringen i stads- eller landskapsbilden ska göras med omsorg. Sigtuna kommuns bygg- och trafiknämnds uppgift är att göra en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen.

Prövningen delas upp i en tillståndsprövning, bygglov, och en efterföljande kontroll avseende de tekniska kraven innan startbesked kan ges.

Vad gäller en byggnads tekniska utförande ansvarar sedan byggherren för att kraven uppfylls. För att säkerställa att detta sker ska anmälan om en kontrollansvarig och/eller en kontrollplan inlämnas till bygg- och trafiknämnden .

Byggherren är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings-, eller markarbeten. Det är oftast den som söker bygglov eller fastighetsägaren som är byggherre som själv utför byggnationen eller anlitar ett byggföretag som utför arbetena. Byggherren har det fulla ansvar för att byggnaden eller anläggningen uppfyller gällande bestämmelser.

Vad får jag göra utan bygglov?

Klicka här

Ansökningsblanketter

Klicka här

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation