Ansökan och ritningar

För att handläggningen av ditt bygglov ska gå snabbt och smidigt är det viktigt att ansökan med ritningarna innehåller rätt information från början.

Följande handlingar ska du lämna in när du söker bygglov för nybyggnad:

 • Ansökningsblankett (ifylld och underskriven)
 • Nybyggnadskarta där situationsplan är upprättad (av beställaren)
 • Markplaneringsritning (Behövs inte vid kompletteringsåtgärder)
 • Planritningar
 • Fasadritningar
 • Sektionsritning
 • Uppgift om kontrollansvarig (Krävs inte vid enklare åtgärder)
 • Kontrollplan (Vid enklare åtgärder)

Gemensamt för alla husritningar är att de:

 • Ritas i skala 1:100
 • Innehåller information om vad som finns på ritningen, skala och skalstock samt nuvarande fastighetsbeteckning
 • Gärna ha ett ritningsnummer och datum så att olika versioner kan skiljas från varandra
 • Alla mått ska vara i millimeter.

Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda, skalenliga, tydliga och lättlästa på vitt olinjerat papper, helst i A3-format nedvikt till A4. Om ritningarna är större än A3-format ska en omgång av samtliga ritningar nedminskas till A3-format.  

Exempelritningar

Exempel på ritningar se länkarna till höger.

Nybyggnadskarta

Vid nybyggnad skall alltid en nybyggnadskarta upprättas. Nybyggnadskartan innehåller viktig information som behövs för granskningen.

Beroende på byggnationens art ska kartan innehålla den information som är nödvädig vid bedömning av bygglovsgranskning.

De kartprodukter som kan beställas i samband med bygglovsärenden är:

 • Nybyggnadskarta
 • Nybyggnadskarta, förenklad
 • Nybyggnadskarta, enkel
 • Utdrag ur Primärkartan

Kontakta bygglovsavdelningen så informerar de er vilken typ av nybyggnadskarta ni behöver. Mejla: bygglov@sigtuna.se

Utanför detaljplanelagtområde kan en förenklad nybyggnadskarta vara tillfyllest.

Nybyggnadskartan beställs på stadsbyggnadskontorets kart- och mätavdelning på kartomat@sigtuna.se. Den färdiga kartan skickas till sökanden, som sedan använder den som situationsplan i bygglovsansökan.


Situationsplan

visande tomten med projektet inritat och måttsatt samt med angivande av avstånd till gränser. Situationsplanen ska också redovisa väderstreck angivet med norrpil, anslutning till gata, infart, samt parkeringsytor.

Markplaneringsritning

visande visande väsentliga förändringar av markhöjder, slänter och murar.

Plan, fasad och sektionsritningar

skall visa rummens användningssätt, samtliga fasaders utformning inkl fönster, dörrar, takutsprång, övriga detaljer av betydelse, rumshöjder, plushöjd för färdigt golv, befintliga och nya marknivåer.

Ritningsutförande

Alla ritningar skall inlämnas i 2 ex. De skall vara kopierade med svart på vitt papper (inget millimeter rutat papper och inga färgmarkeringar) och nedvikta till A4-format. Lämplig skala för situationsplan och markplaneringsritning är 1:500 och för övriga ritningar 1:100.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation