Plan- och bygglagen (2010:900)

En ny plan- och bygglag (2010:900) trädde i kraft den 2 maj 2011. Skillnaderna gentemot den gamla PBL är många. De tekniska egenskapskraven på byggnadsverk som sedan 1994 legat i en separat lag införs i nya PBL. Begrepp och betydelser ändras i den nya lagen, ny kapitelindelning och nya bestämmelser införs. Efter beviljat bygglov får inte byggarbetena påbörjas förrän ett startbesked meddelats sökanden. Startbeskedet som är en del av den tekniska prövningen meddelas då nödvändig teknisk dokumentation finns inlämnad.

Bygglovsprövningen

Med nya PBL ska även byggnadens och tomtens tillgänglighet prövas redan i bygglovet. Detta säkerställer att det blir rätt redan från början och innebär för sökande att tillgänglighet ska visas i planlösningen redan vid bygglovsansökan. Underrättelse till fastighetsägare blir obligatorisk när ansökan om bygglov eller förhandsbesked görs av annan än fastighetsägaren. Ett tips är att alla fastighetsägare står med och har undertecknat ansökan. I bygglovet anges om kontrollansvarig krävs för byggnadsåtgärderna och vem det ska vara. Beslut om lov ska lämnas inom 10 veckor (kan förlängas med 10 veckor om det är nödvändigt för utredningen) från att ärendet har kompletta handlingar. Med nya PBL kommer bygglov till skillnad mot idag kunna vinna laga kraft, så att den enskilde inte långt i efterhand riskerar drabbas av överklaganden. Delgivning av lovbeslut sker via kungörelse i Post- och Inrikestidningar och/eller rekommenderat brev.

Kontrollansvarig

Den person som i gamla PBL benämns som kvalitetsansvarig ändras i nya PBL. Denna person kallas nu kontrollansvarig. Den kontrollansvarige ska med byggherren upprätta ett förslag till kontrollplan, som ska inlämnas till handläggaren. Den kontrollansvarige ska se till att kontrollplanen följs på byggarbetsplatsen samt att nödvändiga kontroller utförs. Ansvaret har utökats jämfört med nuvarande lagstiftning, bland annat ska mer dokumenteras och en utvärdering av byggarbetena ska skrivas av kontrollansvarig inför slutsamrådet vid byggets färdigställande. Den kontrollansvarige får inte vara kopplad till entreprenören samt måste denne vara certifierad.

Kontrollplan

En kontrollplan ska upprättas av byggherren och den kontrollansvarige. En kontrollplan ska beskriva vilka kontroller som behöver utföras för just aktuella byggnadsåtgärder. Kontrollplanen ska vara anpassad till bygget. Den ska beskriva vilka kontroller som ska utföras, vem som ska göra dem, vilka av kontrollerna som kan kräva särskilda sakkunniga samt mot vad kontrollen sker. 

Tekniskt samråd

Det som tidigare benämndes byggsamråd heter i nya PBL tekniskt samråd. Här bedöms om ytterligare handlingar behövs innan startbesked kan meddelas för byggnadsförslaget så att byggarbetena kan påbörjas. Vid det tekniska samrådet bestäms även om byggfelsförsäkring och eventuellt färdigställandeskydd behövs för åtgärderna. Mötet protokollförs av kommunen. 

Startbesked

När eventuella kompletteringar som nämnts i protokollet från det tekniska samrådet är inlämnade och alla handlingar som ärendet behöver är sammanställda kan startbesked beslutas. I startbeskedet fastställs kontrollplanen som ska gälla för byggarbetenas genomförande. När startbesked är beslutat så kan byggarbetena påbörjas. Påbörjas bygget utan startbesked beslutas om en betydande sanktionsavgift. Avgiften kan inte kommunen nedsätta eller låta bli att besluta om. För en del ärenden kommer ett startbesked att skrivas med i bygglovsbeslutet. Allt beroende på omfattning av byggnadsförslaget, vilka kompletteringar som behöver redovisas med mera.

Tillsyn under byggarbete

Med nya PBL ska kommunen utföra tillsyn på byggarbetsplatsen, så kallade arbetsplatsbesök, minst en gång under byggtiden. Hur många besök och när dessa besök ska utföras ska skrivas med i protokollet från det tekniska samrådet och i startbeskedet. Vid besöket ska kontrolleras att kontrollplanen följs. Den kontrollansvariga ska närvara tillsammans med byggherren. Dokumentation över besöket ska skrivas. För vissa ärenden behöver arbetsplatsbesök inte utföras. 

Slutsamråd

Vid slutsamrådet ska byggnationen och kontrollplanen gås igenom. Kontrollansvarig ska ha skrivit ett utlåtande med noteringar om hur byggnationen följt kontrollplanen och vilka eventuella noteringar som finns om själva utförandet. Mötet protokollförs av kommunen så att sedan ett slutbesked kan meddelas om allt gått rätt. 

Slutbesked

Om allt gått rätt till i byggprocessen och ingenting finns att anmärka på samt om kontrollplanen är ifylld och alla intyg är inlämnade så kan kommunen avsluta ärendet och utfärda ett slutbesked. Efter detta får byggnaden tas i bruk. Om inflyttning sker innan slutbesked utfärdats, beslutas om en betydande sanktionsavgift. Avgiften kan inte kommunen nedsätta eller låta bli att besluta om. Om kommunen vid slutsamrådet bedömer att det finns åtgärder kvar att utföra, men att dessa åtgärder inte har någon betydelse för byggnadens säkerhet så kan ett interimistiskt slutbesked meddelas om att byggnaden eller delar av byggnaden får användas fram till att kvarvarande åtgärder är godkända. När kvarvarande åtgärder är slutförda kan sedan ett slutbesked meddelas.

Taxa

I och med lagändringen gäller även en ny taxa. Bygg- och trafiknämnden kommer att hantera flera nya uppgifter vid lovprövning, anmälan och teknisk handläggning. Det medför i de flesta fall ökade kostnader för sökanden. Dessutom tillkommer avgifter för porto, kungörelser, delgivning och eventuell kopiering.

För att få information om flödesschemat, från ansökan om bygglov till slutbesked, i sin helhet klicka på följande länk: Flödesschema

För mer information om den nya plan- och bygglagen se Boverkets hemsida, använd länken som finns till höger på sidan.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation