Förhandsbesked

Förhandsbesked  innebär att bygg- och trafiknämnden prövar om en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. Syftet är att byggherren ska kunna få ett första besked för att kunna fortsätta sin planering av bygget. Projektet kräver sedan bygglov med fullständiga bygglovhandlingar innan byggnation kan komma igång. Ofta används förhandsbesked för att pröva om en åtgärd kan vara möjlig utanför detaljplanelagt område, t.ex nybyggnation av bostadshus på landet. 

Prövningen sker då på enkla handlingar, där den föreslagna åtgärden beskrivs på ett entydligt sätt, så att klarhet råder om vilka frågor som skall prövas i förhandsbeskedet.

Ett exempel på karta som lämnas in vid förhandsbesked

förhandsbesked

Glitighetstid

Ett beslut om förhandsbesked är giltigt i 2 år inom vilken tid en ansökan om bygglov måste inlämnas för att man ska vara garanterad att få bygga enligt beskedet..

Handläggningstid

Handläggningstiden är beroende av många faktorer, bl.a. hur komplett de inlämnade materialen är. Ett förhandsbesked ska alltid tas upp till bygg-och trafiknämnden för beslut.

Handläggningstiden ska enligt nya plan- och bygglagen vara maximalt 10 veckor, räknat från det att alla handlingar som behövs för att pröva ditt ärende kommit in och din ansökan är komplett. Handläggningstiden kan förlängas med 10 veckor om ditt ärende behöver ytterligare utredning. Den totala tiden får maximalt bli 20 veckor.

Ansökan

Blanketter kan erhållas hos Stadsbyggnadskontoret eller på Sigtuna kommuns hemsida. Ansökan/anmälan lämnas eller skickas till stadsbyggnadskontoret.  

 

Ansökningsblanketter

Tryck här!

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation