Strandskydd

 

Vid hav, sjöar och vattendrag gäller generellt strandskydd. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv, samt att bevara goda livsmiljöer på land och i vatten för växt- och djurlivet.
Skyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen.  Det gäller även 100 meter ut i vattnet. Strandskyddet kan utökas till 300 meter i vardera riktningen.
I Sigtuna kommun gäller 300 meter längs Mälarens stränder och de flesta insjöar.


strandskydd

 

Förbud

Där strandskydd råder är det förbjudet att:
• uppföra nya byggnader, t ex sommarstuga, bastu eller båtskjul,
• ändra byggnader så de kan tillgodose ett väsentligen annat ändamål än de tidigare har använts till, t ex bygga om en fiskebod till en sommarstuga,
• utföra grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten inför planerad bebyggelse,
• utföra andra anläggningar eller anordningar som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område, eller som väsentligen försämrar livsvillkoren för växt- och djurarter. Exempel på anläggningar eller anordningar som kan vara förbjudna är bryggor, planteringar, flaggstänger, trädgårdsgångar, staket, golfbanor och campingplatser,
• utföra andra åtgärder som väsentligen försämrar livsvillkoren för växt- och djurlivet, t.ex. muddring.
Förbuden gäller inte för byggnader, anläggningar, anordningar och åtgärder som behövs för jordbruket, skogsbruket eller yrkesfisket, under förutsättning att de inte är avsedda för bostadsändamål. Detta gäller endast om näringsomfattningen är sådan att den medför ett tillskott av betydelse för näringsidkaren.

Vissa områden inom detaljplan kan undantas från strandskyddsbestämmelserna. 

Dispens

Om det finns särskilda skäl finns det möjlighet att få dispens från strandskyddet. Som exempel:
• Den aktuella platsen är redan ianspråktagen för privat nyttjande
• Uppförande av komplementbyggnad i nära anslutning till huvudbyggnaden
• Uppförande av ersättningsbyggnad.
• Den aktuella platsen är avskuren från stranden av t.ex. en järnväg
• Anläggningen är avsedd för det rörliga friluftslivets behov
Även om det finns särskilda skäl kan dispens inte lämnas om anläggningen eller åtgärden strider mot strandskyddets syften, dvs. att förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv försämras eller om livsbetingelserna för djur- och växtlivet påverkas på ett oacceptabelt sätt.

Beslut om dispens

Kommunens bygg- och trafiknämnd prövar alla strandskyddsärenden.

Ansökan

Blanketter kan erhållas hos Stadsbyggnadskontoret eller på Sigtuna kommuns hemsida.(använd blanketten för bygglov)

Ansökan lämnas eller skickas till stadsbyggnadskontoret.

Ansökningsblanketter

Tryck här!

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Utbildning från Strandskyddsdelegationen

Utbildning från Strandskyddsdelegationen