Råd, riktlinjer UMTS/3G

Råd och riktlinjer för basstationer, antenner med mera för UMTS / 3G-mobiltelefonsystem.

Dessa råd och riktlinjer för uppsättning av basstationer, antenner m.m. har ta-gits fram för att landskapsbild, stadsbild och yttre miljö påverkas av mobiltele-fonexpansionen genom kommande utbyggnad av ny telefonistandard (UMTS, Universal Mobile Telecommunications System) även kallad tredje generatio-nens mobiltelefoni (3 G). Riktlinjerna berör även hänsyn till eventuell påver-kan på människors hälsa i samband med etablering av dessa nya installationer. Jämfört med befintliga mobiltelesystem för GSM kräver UMTS-systemet tätare placering av antennerna. Utanför tätorternas centrala delar i master etc. och i tätorten på en nivå ovanför gatuplanet oftast på hustak eller fasader. Uppsättning av antenner, master och apparatrum samt kabeldragning kan vara
bygglovspliktigt eller fordra en bygganmälan (se tabell nedan). Vissa etable-ringar kan även komma att kräva planändring eller ny detaljplaneläggning. En tidig kontakt bör i första hand tas med Stadsbyggnadskontoret, bygglovsav-delningen om osäkerhet råder om plankrav, bygglovsplikt eller lämpliga pla-ceringar. En sådan kontakt är särskilt viktig innan etablering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse eller i särskilt känsliga områden.

Prövning

Enligt plan- och byggförordningen (2011:338) 6 kap 1 § krävs bygglov för att uppföra ra-dio- och telemaster eller torn. Skälen till att åtgärderna är bygglovpliktiga är huvudsakligen att masterna ofta utgör framträdande inslag i stads- eller landskapsbilden. Även säkerhetsfrågor-na aktualiseras i samband med att sådana höga anläggningar skall uppföras. Bestämmelserna i PBL syftar till en anpassning till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen samt till att åtgärden inte skall med-föra fara eller betydande olägenheter för omgivningen. I BVL och BVF regle-ras de tekniska egenskapskraven.
Inom Sigtuna kommun finns det inte i översiktsplanen eller på detaljplanenivå några särskilda områden planlagda för maständamål el. dyl. Vid etablering av basstationer, master och tillhörande installationer inom områden med fastställd detaljplan förutsättes att åtgärderna överensstämmer med gällande planbe-stämmelser. Detaljplaner som inte innehåller ändamål för master bör ändras före lovgivning. Eftersom master har en stor omgivningspåverkan bör normalt planförfarande användas. För att underlätta den fortsatta UMTS- utbyggnaden förordas att kontakt tas i tidigt skede med kommunens bygglovsavdelning på stadsbyggnadskontoret  bl.a. rörande tillämpning av planbestämmelser eller behov av ny planläggning. Detaljplanelagda områden framgår av bilaga 2. Etablering av mast – eller basstationslägen på planlagd mark kan, till följd av tidigare rättsfall, komma att kräva planändring i enlighet med PBL. Sådan tra-ditionell planändring kräver samråd och en mer omfattande ärendehantering vilket innebär att ändringen i vissa fall inte vinner laga kraft tidigast förrän inom något år från planärendets inledningsskede. Planändring bör därför förbe-redas i god tid innan eventuell byggnation kan påbörjas. Alternativ till mast- eller basstationslägen på planlagd naturmark bör lämpligen också övervägas vid planering av systemutbyggnaden. Enligt 12 kap. 6 § miljöbalken skall samråd ske med länsstyrelsen vid upp-förande av radio- och telemaster i de fall åtgärderna kan medföra skada på na-turmiljön.

Varsamhetskrav

Krav på varsamhet gäller (enligt PBL) för all slags bebyggelse för att bevara kulturhistoriska värden samt i övrigt karakteristiska natur- och miljövärden.

Undvik känsliga områden

Känsliga områden ska undvikas. Om en sådan placering ändå blir nödvändig skall denna jämte utformning av antenner ägnas särskild omsorg. Exempel på känsliga områden:
•  naturreservat
•  områden av riksintresse för kulturminnesvården.
•  övriga kulturhistoriskt värdefulla områden eller bebyggelse av högt natur- eller kulturvärde enligt gällande översiktsplan.

Undvik parkmark och tätortsnära skogsområden

Parkmark och tätortsnära skogsområden bör undvikas, då anläggningen inte bara syns, utan den kräver tillmatningsvägar, staket och annat som inkräktar på mark som används av skolor och friluftsliv, som i första hand är intresserad av naturmarken.

Samnyttja

Det är kommunens ambition att förmå operatörerna att samordna utbyggnaden med samnyttjande av master, för att minimera antalet master. Operatörerna skall i sin utbyggnad, i så stor utsträckning som möjligt, komma överens om samlokalisering samt använda befintliga master . Alla sådana möjligheter till samordning skall prövas noga. För att utröna eventuellt intresse från andra operatörer om att samnyttja en hög mast underrättas dessa av stadsbyggnadskontoret så snart ett beslut fattats av Bygg- och trafiknämnden.

Tag hänsyn till platsens förutsättningar

Vid placering av anläggningar skall stor hänsyn tas till de förutsättningar som finns på platsen. Alla åtgärder anpassas till byggnadens utformning, så att bl.a. material och färg stämmer överens med byggnaden. Åtgärderna får ej påverka det kulturhistoris-ka värdet. En kraftig anhopning av antenner på hus skall undvikas. Detta på-verkar bl.a. taksiluetter och är negativt för stadsbilden. Etablering av höga installationer och master kan i vissa lägen förändra hori-sontlinjen vilket har negativ inverkan på landskapsbilden. Tag hänsyn till gaturummet och öppna landskap
Generellt ska placeringar som upplevs störande i gaturummet eller i öppna landskap undvikas. Synlig antenn placeras mot byggnadsdel och ej mot det fria. Placering på fasad förutsätter ett diskret utförande.

Undvik kabeldragning på fasad och tak

Kabeldragning på fasad undviks. Kablar kan t ex döljas i befintliga stuprör el-ler i  stuprörsattrapper. Där det finns hiss, kan kablarna dras i hisschaktet efter särskilt tillstånd,
som ansöks hos stadsbyggnadskontoret. Om kabeldragning på tak inte kan undvikas, ges kabeln samma kulör som taket eller skorstenen i de fall installationen är synlig från exempelvis gatuplanet. Kabeln bör förläggas i anslutning till takbryggor etc. Kabeldragningar och ka-belstegar bör undvikas på tegeltak.

Placera master invid industrianläggningar och befintliga byggnader

Om möjligt bör master lokaliseras till industribyggnader eller motsvarande fasta anläggningar. Stor hänsyn tas till omgivande landskap. Obrutna horisontlinjer bör ej störas.
Det är även olämpligt att placera master, och större antenner så att dessa vä-sentligt förändrar den arkitektoniska utformningen på vattentorn, skorstenar och liknande byggnader. Samtidigt förordas samutnyttjande och integrering av UMTS- installationer till kraftledningar, stolpar och redan befintliga master.

Varsamhetskrav även inomhus

Då platsbyggd inplacering av apparatrum och kabeldragningar görs inomhus gäller PBL:s varsamhetskrav.

Apparatrum på tak, fristående teknikbodar

För fristående teknikbodar utomhus och apparatrum på tak bör strävan vara att göra dem små och diskreta exempelvis motsvarande s.k. minibasbodar. Dessa byggnaders utformning ska även anpassas arkitektoniskt gentemot närliggande bebyggelse och övrig omgivning.

Strålningsrisker

Statens Strålskyddsinstitut (SSI) har efter flera utredningar av strålningsför-hållanden kring fasta mobiltelefoninstallationer och gemensamt med Socialsty-relsen dragit slutsatsen att basstationer för mobiltelefoni normalt inte kan med-föra överexponering jämfört med internationellt rekommenderade gränsvärden. Strålning från antenner i UMTS-systemet som monteras på byggnader eller master är mindre än från lågfrekventa kraftnät och andra högfrekventa nät för   t ex radio. Enligt WHO eller SSI finns det inget behov av skyddsavstånd kring master eller teknikbodar. Operatören/byggherren ska vid ansökan om lov redovisa de uppgifter som be-hövs för prövningen. När anläggningen tas i drift ska de tekniska egenskaps-kraven vara uppfyllda (Lagen respektive forordningen om tekniska egenskaps-krav på byggnadsverk, BVL 2§ och BVF 5§). Det är byggherrens ansvar och kontrolleras när slutbevis utfärdas i samband med att anläggningen tas i drift. Beräkningar, som  visar att rekommenderade gränsvärden för strålning under-skrids, skall då redovisas.

Buller

I bostadsområden ska den sammanlagda bullernivån utomhus från teleinstalla-tionen eller dess tillhörande ventilationsanläggningar och kylfläktar inte överskrida Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller, 1978:5.
Installationer i exempelvis apparatrum ska utformas så att ljudnivån (från t.ex. kylfläktar) inom och utom bostäder inte överstiger värden enligt Boverkets byggregler, BBR. I naturområden eller motsvarande som ursprungligen betraktats som ”tysta” skall särskilt hänsynstagande ske så att eventuella nya installationer inte bidrar till en allmänt höjd ljudnivå.

PLANLÄGGNING, PLANÄNDRING OCH AVTAL

Behov av detaljplaneläggning eller planändringar regleras i Plan och byggla-gen, PBL. Planeringsprocessen bygger på öppen dialog med medborgare, myndigheter och andra intressenter. Detaljplanen ska, om det inte kan anses onödigt, grun-das på ett planprogram och i vissa fall innehålla en miljökonsekvensbeskriv-ning. I vissa fall kan enklare planförfarande tillämpas, men detta förutsätter oftast att planen saknar intresse för allmänheten.

Avtal

När kommunal mark eller kommunala byggnader aktualiseras för etablering av master, antenner, ledningsdragningar eller andra tillhörande installationer teck-nar kommunen, genom kommunens fastighetsförvaltning Komfast, avtal om upplåtelse med varje enskilt bolag eller operatör. Ansvaret för skötsel och underhåll etc. av upplåten mark, anslutande mark som på något sätt påverkas av verksamheten och servicevägar åligger operatören.

Omprövning av råd & riktlinjer

Sigtuna kommun förbehåller sig möjligheten att ompröva eller uppdatera dessa riktlinjer ifall nya rön eller andra omständigheter så kräver. Vid förändringar av den övergripande policyn för utbyggnad av basstationer för tredje generatio-nens mobiltelefoni (3G), skall även dessa råd och riktlinjer ändras.

NÄR BEHÖVS BYGGLOV, BYGGANMÄLAN ELLER PLANLÄGGNING?

Bygglov

Stadsbyggnadskontoret har blankett för ansökan om bygglov. Till bygglovsan-sökan bifogas situationsplan, fasadritningar, plan och sektion, samt utförande-beskrivning. Bilder och fotografier som illustrerar den planerade mastens eller antennens ut-formning och framtoning i miljön underlättar bedömningen av ansökan. Om-fattningen av redovisningen anpassas till det aktuella fallet för att underlätta förvaltningens bedömning.

Bygganmälan

Bygganmälan görs på stadsbyggnadskontorets blankett och inlämnas till för-valtningen senast tre veckor innan arbetet påbörjas.

Ritningar

Alla ritningar som inlämnas skall vara fackmässigt utförda
och lämnas i 2 omgångar, kopierade med svart på vitt papper
och nedvikta till A4-format. Lämplig skala för situationsplan
är 1:500 och för övriga ritningar 1:100.

Avgifter

Avgift för bygglov och bygganmälan tas ut enligt fastställd taxa. För planlägg-ning eller planändring enligt planavtal.

Stöd i detaljplaner

Bygglovsansökan prövas generellt mot eventuell detaljplan
och dess planbestämmelser. Stadsbyggnadskontoret bör därför kontaktas för samråd eller information i tidigt skede.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation