Fastighetsbildning (Lantmäterifrågor)

Om du vill stycka av en tomt eller göra andra förändringar av en fastighets gränser eller rättigheter, t.ex. bilda servitut eller gemensamhetsanläggning, måste du ansöka om lantmäteriförrättning hos Lantmäteriet. Fastighetsbildning kallas den åtgärd varigenom fastighetsindelningen ändras eller servitut bildas, ändras eller upphävs.

Ansökan som gäller fastigheter inom Sigtuna kommun görs till:

Lantmäteriet i Stockholms län, telefon växel: 0771-63 63 63.

En förrättningslantmätare på Lantmäteriet tar hand om ärendet och utreder tillsammans med sökanden möjligheterna att genomföra det sökanden begärt. 

Lantmäteriet ger sedan kommunens kart- och mätavdelning i uppdrag att utföra den tekniska delen av lantmäteriförrättningen vilket innefattar mätning, beräkning, utsättning av gränsmarkeringar och framställning av förrättningskartan.

Resultatet av förrättningen redovisas i förrättningshandlingarna som består av förrättningskarta (tomtkarta), beslut och protokoll. Tillsammans utgör handlingarna ett juridiskt dokument som efter registrering i fastighetsregistret arkiveras av Lantmäteriet.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan