Kommunens planarbete

Karta över planområde

Kommunen har planmonopol och ansvaret för planläggning av mark- och vattenområden i kommunen, det vill säga den fysiska planeringen.

 

Översiktlig planering och detaljplanering

Översiktsplanen är ett kommunövergripande inriktningsdokument som redovisar den långsiktiga strategin för utvecklingen av den fysiska miljön. Planen har en viktig roll som måldokument och är vägledande för detaljplanering, planbesked, bygglov och andra tillståndsprövningar. Översiktsplanen är dock inte juridiskt bindande.

Detaljplanerna reglerar hur mark och vatten får användas inom ett avgränsat område. Exempelvis kan en detaljplan tas fram när markanvändning och bebyggelse ska förändras eller i syfte att bevara och förnya befintliga bebyggelseområden. Detaljplanen består av en plankarta och en planbeskrivning. Plankartan är en juridiskt bindande handling.

Vid framtagande av en detaljplan prövas den planerade åtgärdens lämplighet i en planprocess. Hur planprocessen ska se ut regleras av Plan- och bygglagen (PBL). Syftet med själva planprocessen är att säkra insyn för berörda, få fram ett bra beslutsunderlag och att förankra förslaget. I arbetet med att ta fram en detaljplan kan kommunen välja att handlägga ärendet med standard-, utökat-, begränsat- eller samordnat förfarande. Det vanligaste förfarandet kallas för standardförfarande. Detta används när förändringarna stämmer överens med översiktsplanen, länsstyrelsens granskningsyttrande och inte är av särskild betydelse för allmänheten.

Innan framtagande av en detaljplan kan påbörjas krävs ett positivt planbesked. Ett planbesked är ett beslut som anger att en detaljplaneprocess ska startas. Inför beslut om planbesked gör kommunen en bedömning av det föreslagna projektets förutsättningar och lämplighet. Ansökan om planbesked ska göras via den särskilda ansökningsblanketten.  


Ansvarsfördelning

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen lämnar bl. a. i uppdrag till Bygg- och trafiknämnden att ta fram detaljplaner samt ansvarar för beslut om detaljplaner som handläggs med utökat förfarande.

Bygg- och trafiknämnden
Bygg- och trafiknämnden har rätt att anta, ändra eller upphäva detaljplaner och områdesbestämmelser då bestämmelserna om standardförfarande tillämpas. Nämnden tar även beslut om beslut om bygglov och bygganmälan.

Stadsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadskontoret är den förvaltning som bereder ärenden och utför arbetsuppgifter inom både kommunstyrelsens och nämndens ansvarsområden. 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation