Kommunens planarbete

Kommunen har planmonopol och ansvaret för planläggning av mark- och vattenområden i kommunen, det vill säga den fysiska planeringen.

Översiktlig planering och detaljplanering

Översiktsplanen omfattar hela kommunen och ger stöd och vägledning i detaljplanearbetet. Detaljplanerna beskriver vad som får byggas inom ett visst område. Finns det redan befintlig bebyggelse i området anger detaljplanen hur bebyggelsen ska bevaras och hur den får förändras. För att en detaljplan ska tas fram behövs en ansökan om planbesked. Möjligheten till planläggning undersöks innan ett planbesked ges.

Översiktsplanen är ett vägledande dokument, detaljplanens plankarta är däremot juridiskt bindande när den har vunnit laga kraft.

Ansvarsfördelning för fysisk planering

Kommunstyrelsen

I Sigtuna kommun är det kommunstyrelsen som ansvarar för den övergripande fysiska planeringen det vill säga planering av mark- och vattenanvändning och utveckling av bebyggelse och anläggningar.

Bygg- och trafiknämnden

Bygg- och trafiknämnden har ett visst ansvar under planprocessen samt tar beslut om bygglov, bygganmälan och detaljplaner med enkelt planförfarande.

Stadsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadskontoret är den förvaltning som svarar för det praktiska inom både kommunstyrelsens och nämndens ansvarsområden.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation