Detaljplan för Femte stadsdelen inom Arlandastad - utställning

Detaljplan för Femte stadsdelen inom Arlandastad, omfattande fastigheten Norslunda 50:1 i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län

 

Ovanstående detaljplan är utsänd för kungörelse och utställning enligt 5 kap. 23 § plan- och bygglagen (1987:10) under remisstiden 7 december 2016 till och med 20 januari 2017.

Utställningshandlingarna och miljökonsekvensbeskrivningen, samma som i detta utskick fast större plankarta (A1), finns uppsatta i kommunhusets entréhall, Södergatan 20 i Märsta, samt på Märsta bibliotek under ordinarie öppettider. Planhandlingarna visas till höger på sidan.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av bland annat hotell, kontor, småindustri och ge planrättsligt stöd åt befintlig testanläggning för fordonsindustrin.

Planförslaget har varit utsänt för samråd. Det nu utställda förslaget har bearbetats med anledning av synpunkter som framförts under samrådet. Synpunkterna har behandlats i en samrådsredogörelse som medföljer planförslaget.

Planförslaget kan medföra betydande miljöpåverkan. En särskild miljökonsekvens-beskrivning (MKB) har därför upprättats.

Information om projektet lämnas av stadsbyggnadskontoret, planarkitekt Lars Svensson,

tel. 08-591 261 95.

Synpunkter ska senast den 20 januari 2017 skriftligen ha inkommit till Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, 195 85 MÄRSTA eller till e-post: plan@sigtuna.se.

Senare beslut att anta detaljplanen får överklagas av klagoberättigad, det vill säga sakägare eller övrigt berörd, som under någon av planens remisstider skriftligen framfört synpunkter som inte tillgodosetts.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Övriga handlingar