Detaljplan för Märsta port etapp 2

Vad är det som planeras?

Planuppdraget syftar till att pröva möjligheterna för ny bostadsbebyggelse mitt i centralorten Märsta i mötet mellan stadsdelarna Valsta och Tingvalla samt sportstråket Midgårdsvallen.

 

I enlighet med markanvisningsavtal ska följande principer följas:

  • - Planläggningen ska kännetecknas av en hög ambitionsnivå för att ge området en hög arkitektonisk och  gestaltningsmässig kvalité.
  • - Parkering ska, förutom på kvartersgator och gatumark, i huvudsak ske i parkeringsanläggningar (p-hus och p-garage) och ej som markparkering.
  • - Målsättningen för planläggningen är en bostadsexploatering som överstiger 26 000 kvm ljus BTA, vilket motsvarar ca 400-450 bostäder.

 

Läget just nu:

Arbete med att ta fram samrådsförslag pågår. Samrådsförslaget kommer att tillgängliggöras på kommunens hemsida och samrådsmöte kommer hållas.

Under sommar 2018 anordnades en POP UP-park i planområdet. Möjlighet gavs att träna i utomhusgymmet och bara hänga, spela boule och ta del av information om den nya planerade stadsdelen. Parken var en tillfällig mötesplats under framtagandet av detaljplanen. Utegym och hinderbana står kvar att använda för allmänheten. Vissa delar av parken kan bli permanenta och flyttas in i den nya stadsdelen, beroende på vad som framkommer i dialogen med invånare. Parken var placerad i förlängningen av Valsta parkstråk, söder om Midgårdsvallen (mellan Arlandagymnasiet och Tingvalla).

 

Bakgrund:

Det aktuella planområdet omfattas av ett tidigare planuppdrag från år 2007 (KS/2007:688) vilket år 2012 resulterade i nu gällande detaljplan nr 291 "Detaljplan för Märsta port". Endast ett delområde av den detaljplanen har bebyggs.

Våren 2017 togs ett omtag avseende planeringen av aktuellt planområde då ett nytt markanvisningsavtal tecknades mellan markägaren Sigtuna kommun och exploatören PEAB Bostad AB. Det nya markanvisningsavtalet slår bland annat fast att kommun och exploatör är överens om att verka för att en ny detaljplan för planområdet initieras och antas.

Planinformation:

Formellt namn: Detaljplan för Märsta Port
Diarienummer: 2018/0138-214:M
Förfarande: Standardförfarande
För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)
Handläggare: Planarkitekt Maria Nästesjö

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Visa på karta:

Visa på karta: