Detaljplan för Norrbacka - samråd

Kvartersbeskrivning

Detaljplan för östra Norrbacka bostäder omfattande del av fastigheterna Norrbacka 1:33 m fl i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholm län

Ovanstående detaljplan är utsänd för samråd enligt 5 kap. 11 § plan- och bygglagen (2010:900) under remisstiden 31 januari till och med 28 februari 2018.

Samrådshandlingarna finns uppsatta i kommunhusets entréhall, Södergatan 20 i Märsta, samt på Märsta bibliotek under ordinarie öppettider. Planhandlingarna visas även till höger på sidan. 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse och förskola på parkeringsyta i östra Norrbacka i Märsta.

Planens genomförande kan inte antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 11 § miljöbalken. Någon formell miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer därför inte utföras.

För utbyte av information och synpunkter inbjuder kommunen till samrådsmöte. Inbjudna till mötet är fastighetsägare, hyresgäster och övrigt berörda. Mötet är i form av öppet hus och äger rum den 13 februari 2018 mellan kl. 17.00-20.00 i Hyresgästföreningens lokal, Norrbackavägen 43. Vi bjuder på fika.

Information om projektet lämnas av stadsbyggnadskontoret, planarkitekt Maria Nästesjö, tel 08-591 261 72 eller planarkitekt Rebecka Olsson, tel. 08-591 262 10.

Synpunkter ska senast den 28 februari 2018 skriftligen ha inkommit till Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, 195 85 MÄRSTA eller till e-post: plan@sigtuna.se.

Senare beslut att anta detaljplanen får överklagas av klagoberättigad, det vill säga sakägare eller övrigt berörd, som under någon av planens remisstider skriftligen framfört synpunkter som inte tillgodosetts.

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Samrådshandlingar

Övriga handlingar