Detaljplan för Trafikplats Måby - samråd

Detaljplan för Trafikplats Måby - samråd

Detaljplan för Måby verksamhetsområde omfattande fastigheten Måby 1:10 m.fl. i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län


Ovanstående detaljplan är utsänd för samråd enligt 5 kap. 11 § plan- och bygglagen (2010:900) under remisstiden 28 mars till och med 25 april 2018.

Samrådshandlingarna finns uppsatta i kommunhusets entréhall, Södergatan 20 i Märsta, samt på Märsta bibliotek under ordinarie öppettider. Planhandlingarna visas även till höger på sidan.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra etablering av i första hand hotell och därutöver kontor, handel och restaurang i mindre, kompletterande omfattning. Placeringen vid Måby trafikplats är vald utifrån det strategiska läget i korsningspunkten mellan stråket Arlanda- Märsta och E4. Närheten till E4 erbjuder ett gott skyltläge och platsen är en entré till Arlanda och Märsta. Området utgörs idag av öppen ängsmark i söder och en skogsklädd höjd i norr.

Planens genomförande kan inte antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 11 § miljöbalken. Någon formell miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer därför inte utföras.

Information om projektet lämnas av stadsbyggnadskontoret, planarkitekt Erik Sundin, tel. 08-591 261 46.

Synpunkter ska senast den 25 april 2018 skriftligen ha inkommit till Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, 195 85 MÄRSTA eller till e-post: plan@sigtuna.se.

Senare beslut att anta detaljplanen får överklagas av klagoberättigad, det vill säga sakägare eller övrigt berörd, som under någon av planens remisstider skriftligen framfört synpunkter som inte tillgodosetts.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Samrådshandlingar

Övriga handlingar