Detaljplan för ändring av del av detaljplan för Valsta centrumförnyelse - granskning

Ovanstående detaljplan är utsänd för granskning enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen (2010:900) under remisstiden 25 april till och med 17 maj 2019.

Granskningshandlingarna finns uppsatta i kommunhusets entréhall, Södergatan 20 i Märsta, samt på Märsta och Valsta bibliotek under ordinarie öppettider. Planhandlingarna visas även på www.sigtuna.se/detaljplaner.

Ändringen av del av detaljplan för Valsta centrumförnyelse syftar till att reglera befintlig byggrätt för att endast tillåta radhus. På så sätt kan Valsta centrums dominans av flerbostadshus kompletteras.

Planområdet är lokaliserat i norra delen av Valsta centrum inom fastigheten Valsta 3:29. Idag gällande detaljplan för Valsta centrumförnyelse medger att bostäder kan byggas på del av det befintliga centrumhusets platta tak. Stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att ändringen är förenlig med underliggande plans syfte som anger att radhus kan uppföras på platsen.

Information om projektet lämnas av stadsbyggnadskontoret, planarkitekt Maria Nästesjö, tel. 08-591 261 72.

Synpunkter ska senast den 17 maj 2019 skriftligen ha inkommit till Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, 195 85 MÄRSTA eller till e-post: plan@sigtuna.se.

Senare beslut att anta detaljplanen får överklagas av klagoberättigad, det vill säga sakägare eller övrigt berörd, som under någon av planens remisstider skriftligen framfört synpunkter som inte tillgodosetts.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Granskningshandlingar