Detaljplan för ändring av del av detaljplan för Valsta centrumförnyelse - samråd

Ovanstående detaljplan är utsänd för samråd enligt 5 kap. 11 § plan- och bygglagen (2010:900) under remisstiden 8 februari till och med 1 mars 2019.

Samrådshandlingarna finns uppsatta i kommunhusets entréhall, Södergatan 20 i Märsta, samt på Märsta bibliotek och Valsta bibliotek under ordinarie öppettider. Planhandlingarna visas även till höger på sidan.

Ändringen av del av detaljplan för Valsta centrumförnyelse syftar till att reglera befintlig byggrätt för att möjliggöra för radhus som kompletterar Valsta centrums dominans av flerbostadshus.

Planområdet är lokaliserat i norra delen av Valsta centrum inom fastigheten Valsta 3:29. Idag gällande detaljplan för Valsta centrumförnyelse medger att bostäder kan byggas på del av det befintliga centrumhusets platta tak. Stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att ändringen är förenlig med underliggande plans syfte som anger att radhus kan uppföras på platsen.

Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, vilket innebär att någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt miljöbalken inte skall upprättas.

Sigtuna kommun vill främja trygghetsfrågor kopplat till stadsbyggnadsprojekt. Som ett led i detta eftersträvar kommunen att variera bostadsstorlekar och bostadstyper inom stadsdelar för att motverka trångboddhet och möjliggöra lokala bostadskarriärer.

Information om projektet lämnas av stadsbyggnadskontoret, planarkitekt Maria Nästesjö, tel. 08-591 261 72.

Synpunkter ska senast den 1 mars 2019 skriftligen ha inkommit till Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, 195 85 MÄRSTA eller till e-post: plan@sigtuna.se.

Senare beslut att anta detaljplanen får överklagas av klagoberättigad, det vill säga sakägare eller övrigt berörd, som under någon av planens remisstider skriftligen framfört synpunkter som inte tillgodosetts.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Samrådshandlingar: