Detaljplan för bostäder vid Kulturtorget, ganskning

Detaljplan för bostäder och kulturändamål vid Kulturtorget omfattande fastigheten Märsta 1:254 och del av fastigheterna Märsta 1:203 och Märsta 1:210 i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län

 

Ovanstående detaljplan är utsänd för granskning enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen (2010:900) under remisstiden 8 mars till och med 29 mars 2017.

Granskningshandlingarna och plankarta A3, finns uppsatta i kommunhusets entréhall, Södergatan 20 i Märsta, samt på Märsta bibliotek under ordinarie öppettider. Planhandlingarna och samtliga övriga handlingar visas till höger på sidan. 

Planens syfte är att möjliggöra större byggrätt än vad gällande detaljplan medger för bostäder och centrumändamål på fastigheten Märsta 1:254. Hela detaljplanen för del av Märsta centrum, kulturskola och bostäder ersätts med en ny plan, detta för att del av Kulturskolan ligger delvis utanför gällande plan vilket nu regleras.

Östra delarna av planområdet är idag bebyggt med kulturskola. Den västra fastigheten är obebyggd. Det centrala läget gör platsen väl lämpad för bostäder och centrumändamål.

Planförslaget har varit utsänt för samråd. Planförslaget har bland annat kompletterats med fler parkeringsplatser i anslutning till planområdet med anledning av synpunkter som framförts under samrådet.

Information om projektet lämnas av stadsbyggnadskontoret, planarkitekt Rebecka Olsson, tel. 08-591 262 10.

Synpunkter ska senast den 29 mars 2017 skriftligen ha inkommit till Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, 195 85 MÄRSTA eller till e-post: plan@sigtuna.se.

Senare beslut att anta detaljplanen får överklagas av klagoberättigad, det vill säga sakägare eller övrigt berörd, som under någon av planens remisstider skriftligen framfört synpunkter som inte tillgodosetts.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Övriga handlingar