Detaljplan för verksamheter vid Rosersbergs cirkulationsplats

Detaljplan för Verksamheter vid Rosersbergs cirkulationplats omfattande del av fastigheterna Rosersberg 11:15 och 10:262 i Rosersberg, Sigtuna kommun, Stockholms län


Ovanstående detaljplan är utsänd för samråd enligt 5 kap. 11 § plan- och bygglagen (2010:900) under remisstiden 24 februari till och med 26 mars 2017.

Samrådshandlingarna och plankarta i A1, finns uppsatta i kommunhusets entréhall, Södergatan 20 i Märsta och Rosersbergs församlingsgård under ordinarie öppettider. Planhandlingarna visas även till höger på sidan.

Detaljplanens syfte är att pröva förutsättningarna för uppförandet av ett område bestående av verksamheter, hotell, handel och kontor på idag oexploaterad mark. Planområdet utgör en entré till kommunen med ett viktigt skyltläge mot både E4:an och järnvägen.

Planens genomförande kan inte antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 11 § miljöbalken. Någon formell miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer därför inte utföras.

Information om projektet lämnas av stadsbyggnadskontoret, planarkitekt Rebecka Olsson, tel. 08-591 262 10.

Synpunkter ska senast den 26 mars 2017 skriftligen ha inkommit till Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, 195 85 MÄRSTA eller till e-post: plan@sigtuna.se.

Senare beslut att anta detaljplanen får överklagas av klagoberättigad, det vill säga sakägare eller övrigt berörd, som under någon av planens remisstider skriftligen framfört synpunkter som inte tillgodosetts.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post