Detaljplan för Västra Rosersberg - verksamheter Granskning 2

Detaljplan för Västra Rosersberg - verksamheter omfattande fastigheten Rosersberg 10:262 m fl i Rosersberg, Sigtuna kommun, Stockholms län


Ovanstående detaljplan är utsänd för kungörelse och granskning enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen (2010:900) under remisstiden 27 juni till och med 31 augusti 2018.

Granskningshandlingarna finns uppsatta i kommunhusets entréhall, Södergatan 20 i Märsta, samt på Märsta bibliotek och Rosersbergs församlingsgård under ordinarie öppettider. Planhandlingarna visas även till höger på sidan.

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för utbyggnad av Rosersbergs arbetsområde västerut med industri, lager, kontor och service till verksamhetsområdet, på idag oexploaterad mark.

Planen omfattar kvartersmark för verksamheter och ny infrastruktur i form av lokalgata. Inom planområdet ingår även naturområden.

Den nu aktuella planläggningen är en del av en större etablering av verksamheter inom Rosersbergs arbetsområde. Området har ett mycket bra läge för verksamheter då det ligger nära väg E4, Ostkustbanan och Arlandabanan. Rosersberg ligger också centralt i den expansiva regionen kring Arlanda flygplats mellan Stockholm och Uppsala.

Planförslaget har tidigare varit utsänt för granskning. Det nu utställda förslaget har förtydligats med anledning av synpunkter som framförts under den tidigare granskningen. Synpunkterna har behandlats i ett granskningsutlåtande som medföljer planförslaget.

Planförslaget kan medföra betydande miljöpåverkan. En särskild miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför upprättats.

Information om projektet lämnas av stadsbyggnadskontoret, planarkitekt Rebecka Olsson, tel. 08-591 262 10 eller planarkitekt Maria Nästesjö, tel. 08-591 261 72.

Synpunkter ska senast den 31 augusti 2018 skriftligen ha inkommit till Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, 195 85 MÄRSTA eller till e-post: plan@sigtuna.se.

Senare beslut att anta detaljplanen får överklagas av klagoberättigad, det vill säga sakägare eller övrigt berörd, som under någon av planens remisstider skriftligen framfört synpunkter som inte tillgodosetts.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post