Detaljplan för bostad, Södertil - samråd

Detaljplan för bostad, Södertil - samråd

Detaljplan för bostad omfattande fastigheten Södertil 1:157 i Sigtuna stad och kommun, Stockholms län


Ovanstående detaljplan är utsänd för samråd enligt 5 kap. 11 § plan- och bygglagen (2010:900) under remisstiden 23 maj till och med 20 juni 2018.

Samrådshandlingarna finns uppsatta i kommunhusets entréhall, Södergatan 20 i Märsta, samt på Märsta bibliotek och Församlingsgården Munken i Sigtuna under ordinarie öppettider. Planhandlingarna visas även till höger på sidan.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för två enbostadshus inom ett område som omfattas av områdesbestämmelser för fritidshusbebyggelse. Med detaljplanen möjliggörs byggrätter motsvarande angränsande detaljplanelagda områden.

Planområdet berörs av utvidgat strandskydd (300 m). Detaljplanen innebär att strandskyddet upphävs för den yta som planområdet omfattar. Strandskyddsområdet närmast Mälarens strandkant ligger utanför planområdet och bibehålls, vilket innebär att strandskydd fortsatt gäller över 200 meter från strandlinjen. Som särskilt skäl åberopas punkt 2, Miljöbalken 7 kap. 18 c §: Planområdet är väl avgränsat från området närmast strandlinjen genom exploatering. De allmänna intressena som strandskyddet värnar påverkas i obetydlig mån av plangenomförandet.

Planens genomförande kan inte antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 11 § miljöbalken. Någon formell miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer därför inte utföras.

Information om projektet lämnas av stadsbyggnadskontoret, planarkitekt Frida Svensson, tel. 08-591 265 39.

Synpunkter ska senast den 20 juni 2018 skriftligen ha inkommit till Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, 195 85 MÄRSTA eller till e-post: plan@sigtuna.se.

Senare beslut att anta detaljplanen får överklagas av klagoberättigad, det vill säga sakägare eller övrigt berörd, som under någon av planens remisstider skriftligen framfört synpunkter som inte tillgodosetts.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Samrådshandlingar: