Detaljplan för bostad, Södertil - granskning

Detaljplan för bostad omfattande fastigheten Södertil 1:157 i Sigtuna stad och kommun, Stockholms län


Ovanstående detaljplanär utsänd för granskning enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen (2010:900) under remisstiden 5 februari till och med 26 februari 2019.

Granskningshandlingarna finns uppsatta i kommunhusets entréhall, Södergatan 20 i Märsta, samt på Märsta bibliotek, Drakegården och Församlingsgården Munken under ordinarie öppettider. Planhandlingarna visas till höger på sidan.

Detaljplanen syftar till att ersätta gällande områdesbestämmelser för fritidsbebyggelse och möjliggöra för en utökad byggrätt med två enbostadshus. Med detaljplanen möjliggörs byggrätter motsvarande angränsande detaljplanelagda områden.

Planområdet berörs av utvidgat strandskydd (300 m). Detaljplanen innebär att strandskyddet upphävs för de delar av planområdet som är avsedda för bostadsbebyggelse. Strandskydds-området närmast Mälarens strandkant ligger utanför planområdet och bibehålls, vilket innebär att strandskydd fortsatt gäller över 200 meter från strandlinjen. Som särskilt skäl åberopas punkt 2, Miljöbalken 7 kap. 18 c §: Planområdet är väl avgränsat från området närmast strandlinjen genom exploatering.

Planförslaget har varit utsänt för samråd. Planförslaget har ändrats och kompletterats med anledning av synpunkter som framförts under samrådet.

Information om projektet lämnas av stadsbyggnadskontoret, Planarkitekt Frida Svensson, tel. 08-591 265 39.

Synpunkter ska senast den 26 februari 2019 skriftligen ha inkommit till Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, 195 85 MÄRSTA eller till e-post: plan@sigtuna.se.

Senare beslut att anta detaljplanen får överklagas av klagoberättigad, det vill säga sakägare eller övrigt berörd, som under någon av planens remisstider skriftligen framfört synpunkter som inte tillgodosetts.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Granskningshandlingar: