GDPR - Ny dataskyddsförordning

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).

1. INLEDNING

Denna informationstext förklarar hur planenheten hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som

 • Ansökt om planbesked
 • Ansökt och fått planuppdrag
 • I någon form lämnat in skrivelse eller yttrande till planenheten
 • På annat sätt kommunicerat med oss, t ex via vårt kontaktcenter

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Vi uppmuntrar dig att läsa igenom informationen noggrant. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av denna informationstext.

2. VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, adress, telefonnummer, mejladress, bild, personnummer, IP-adress samt fastighetsbeteckning.

3. VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI OM DIG OCH VARFÖR?

I det här avsnittet förklarar vi hur dina personuppgifter används.

3.1 När du ansöker om planbesked och /eller planuppdrag

När du kontaktar oss hanterar vi de uppgifter som du själv lämnar till oss:

 • Ditt namn och dina kontaktuppgifter
 • Ditt personnummer
 • Din adress
 • Din mejladress
 • Din fastighetsbeteckning

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Under planprocessen kunna kommunicera med dig som exploatör
 • För att kunna ta betalt enligt gällande plan- och bygglovtaxa

3.2 När du lämnar ett yttrande eller skrivelse

När du kontaktar oss hanterar vi de uppgifter som du själv lämnar till oss:

 • Ditt namn och dina kontaktuppgifter
 • Ditt personnummer
 • Din adress
 • Din mejladress
 • Din fastighetsbeteckning

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Under fortsatta remisskeden kunna kontakta dig enligt gällande plan- och bygglag.

3.3 När du kommunicerar med oss

Du kan välja att kommunicera med oss på flera olika sätt, t.ex. samtal, skriftligen via post eller mejl med planenheten eller kontaktcenter.

När du kommunicerar med oss hanterar vi uppgifter som du själv lämnar till oss t ex:

 • Namn och kontaktuppgifter
 • Ditt personnummer
 • Din adress
 • Din mejladress
 • Din fastighetsbeteckning
 • Information om din synpunkt, fråga eller ärende

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Besvara frågor och hantera ditt ärende
 • Leverera beställd information, t ex planhandlingar

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för vårt och ditt berättigade intresse att hantera ditt ärende (myndighetsutövning).

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter enligt gällande arkivlag och i Sigtuna kommun gällande dokumenthanteringsplan.

3.4 När vi har en skyldighet enligt lag

Utöver vad som beskrivs i punkterna ovan hanterar vi i vissa fall dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t ex på grund av vår bokföringsskyldighet, offentlighetsprincipen eller vid begäran från myndighet.

Rättslig grund: När vi hanterar dina personuppgifter på grund av att vi är skyldiga enligt lag gör vi det med stöd i en rättslig skyldighet.

4. HUR LÄNGE VI SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter lagras enligt gällande arkivlag och i Sigtuna kommun gällande dokumenthanteringsplan.

5. TILL VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER?

Planenheten säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

 • Ramavtalade plankonsulter
 • Plankonsult anlitad av exploatör
 • Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut

Mottagare som hanterar personuppgifter för planenhetens räkning ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt.

När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, t ex en myndighet, gäller mottagarens integritetspolicy och information om personuppgiftshantering.

6. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

7. OM COOKIES

När du besöker vår webbplats kan vi också samla in information och uppgifter om dig genom att använda så kallade cookies. För mer information om hur vi använder cookies, se Kakor/cookies på denna webbplats

8. DINA RÄTTIGHETER

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.

 • Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling 
 • Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade
 • Rätt till radering – en rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna
 • Rätt till begränsning – du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas
 • Rätt till dataportabilitet du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss, se avsnittet kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

10. KONTAKTUPPGIFTER

Sigtuna kommun (org. nr. 212000-0225) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, vänligen kontakta oss:

Sigtuna kommun
195 85 Märsta

eller via mejl: plan@sigtuna.se eller kontaktcenter@sigtuna.se

Sigtuna kommuns dataskyddsombud når du via kontaktcenter.

Vid kontakt med oss ber vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer.

11. UPPDATERINGAR AV INFORMATIONSTEXTEN

Denna informationstext uppdaterades senast den 15 maj 2018 och kan komma att ändras. Om vi gör väsentliga ändringar i texten kommer detta att publiceras genom en ny version på vår webbplats.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan