Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner av från hårdgjorda ytor som parkeringar, tak, gårdar och grönytor. Dagvattnet transporteras via mark, diken eller ledningar till sjöar och vattendrag (recipient). Vid samhällsplaneringen utformas grönområden till industrier, bostäder och skolor m.m. Då mark bebyggs med hus och vägar m.m. blir det mer hårdgjorda ytor. Detta leder till att mängden dagvatten ökar då regn och smält snö inte längre kan rinna ner i marken och bilda grundvatten utan vattnet rinner snabbt bort i form av dagvatten.

Den ökande mängden dagvatten kan leda till ökade föroreningar och högre belastning på recipienterna. När vattnet leds bort istället för att rinna ner i marken förlorar området sitt naturliga tillflöde av grundvatten. Dagvattnet från de hårdgjorda ytorna rinner till diken och ner i dagvattenbrunnar. Dagvatten för med sig föroreningar från de hårdgjorda ytorna som gator, vägar och industriområden. Föroreningarna kan bestå av tungmetaller, gummi från däck, beläggningsmaterial, olja, skräp som har slängts på gatan och näringsämnen m.m. De ämnen som dagvattnet för med sig till vattendrag och sjöar kan medföra algblomning, igenväxning, syrefattiga bottnar samt förgiftning av vattenlevande växter och djur. Samtidigt påverkas vattenbalansen i områden varifrån regnvatten avleds. Minskad infiltration av vatten i marken kan medföra skador på växtligheten och byggnader när grundvattennivån sänks som följd.

Dagvatten i Sigtuna kommun

Den största delen av dagvattnet som kommer från Märstas- och Rosersbergs tätorter hamnar i Märstaån och Steningeviken i Mälaren. Sigtuna stads dagvatten avleds till största delen i ledningar ut i Mälaren. Sigtuna kommuns dagvattenledningsnät är ungefär 120 km långt. Det finns en dagvattentunnel som är knappt 4 km och som leds ut i Steningedalen. Allt dagvatten rinner med självfall i dessa tunnlar. I kommunen finns ungefär 22 stycken dagvattendammar vars funktion är att bromsa upp dagvattnet så det sker en sedimentering av föroreningar och partiklar samt förhindrar att översvämningar förekommer. I flera av dammarna finns det även växter som har en renande funktion på dagvattnet.

Vid all nybyggnation i kommunen prövas möjligheterna att bromsa upp dagvattnet och ta hand om det inne på fastigheten, så kallat lokalt omhändertagande. Regnet som faller på marken har ju innan den nya bebyggelsen tillkom till stor del runnit ner i marken på plats. Stadsbyggnadskontoret ställer numera oftast krav på att minst en del av dagvattnet ska hållas kvar inom nybyggda områden.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation