Uran

Uran i dricksvattnet kan förekomma i områden med naturligt höga halter i berggrunden. Tillsammans med arsenik är uran det ämne där dricksvattentäkter i Sigtuna kommun visar betydligt högre halter än riksgenomsnittet.

Förekomst och exponering

Uran kan förekomma i områden med naturligt höga halter i berggrunden, främst i områden med vissa graniter och pegmatiter. Uranhalten kan även vara hög i vatten från sand- och grusavlagringar.

Sigtuna kommuns rapport från 2009 visade att 57 procent av alla enskilda vattentäkter i Sigtuna kommun beräknas ha brunnsvatten med halter över riktvärdet för "tjänligt med anmärkning". Riksgenomsnittet är cirka 17 procent.

Hälsoeffekter

Uran kan påverka njurarna och deras funktion negativt. Uran utsöndras med urinen, men en mindre andel lagras i lever, njurar och skelett.

Sverige införde år 2005 ett riktvärde på 15 mikrogram per liter för tjänligt dricksvatten med anmärkning. Livsmedelsverket har i december 2014 uppdaterat sin riskvärdering av uran och rekommenderar att åtgärder vidtas om dricksvattnet innehåller 30 mikrogram per liter eller mer. Det nya riktvärdet överensstämmer nu med den rekommendation som Världshälsoorganisationen (WHO) gick ut med år 2011. Riktvärdet är som tidigare satt med tanke på uranets kemiska giftighet, inte på grund av strålning från uranet.

För att komma upp i halter där uran kan utgöra en hälsorisk på grund av strålning, krävs en årskonsumtion av vatten med uranhalter på över 100 mikrogram per liter dricksvatten. Det motsvarar en stråldos på 0,1 milli sievert per år. Risken för cancer under en livstid beräknas då vara 0,5 fall per 100 000 personer och år.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Relaterade dokument