Ta prov på dricksvattnet

Ett bra dricksvatten är viktigt för hälsan. Som brunnsägare är det viktigt att hålla koll på att dricksvattnet håller god kvalitet.

Regelbunden provtagning

Livsmedelsverket rekommenderar brunnsägare att ta prover på enskilt dricksvatten åtminstone vart tredje år. Detta gör man genom särskilda vattenlaboratorier. Till höger hittar du ett dokument med exempel på ackrediterade laboratorier för analys av dricksvatten, dit du kan vända dig.

Vilka ämnen ska man ta prov på?

Vattenlaboratorierna brukar ha särskilda provtagningspaket som utgår från Livsmedelsverkets rekommendationer. Nedan har vi listat de ämnen som Livsmedelsverket rekommenderar att man normalt analyserar. Beroende på område bör vattenanalysen innehålla olika ämnen.

Uran, arsenik och radon i Sigtuna kommun

I en normal provtagning ingår inte uran och arsenik. Men eftersom dessa ämnen är vanligt förekommande i vissa områden av Sigtuna kommun rekommenderar miljö- och hälsoskyddskontoret att man även lägger till dessa parametrar.

Bergborrade brunnar löper alltid större risk för förhöjda radonhalter. Därför bör radonhalten i grundvattnet kontrolleras vid enstaka tillfällen.

Miljö- och hälsoskyddskontoret har genomfört en undersökning av dricksvattenkvaliteten i enskilda dricksvattentäkter i Sigtuna kommun. Tyngdpunkten för undersökningen låg på kemiska ämnen, bl.a. olika metaller och gasen radon. Se länk till höger för mer information.

Livsmedelsverkets rekommendationer

Följande parametrar rekommenderar Livsmedelsverket att man normalt analyserar:

Mikrobiologiska parametrar
 • Escherichia coli (E.coli) 
 •  Koliforma bakterier
 • Antal mikroorganismer vid 22°C
Kemiska och fysikaliska parametrar
 • Alkalinitet
 • Ammonium
 • Flourid
 • Fosfat
 • Färg
 • Järn
 • Kalcium
 • Kalium
 • Kemisk oxygenförbrukning
 • Klorid
 • Konduktivitet
 • Koppar
 • Magnesium
 • Mangan
 • Natrium 
 • Nitrat
 • Nitrit
 • pH
 • Sulfat
 • Total hårdhet
 • Turbiditet

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation