Att bilda förening

Vad är en förening?

 

Det finns en stark tradition och praxis i Sverige om hur en ideell förening bör vara och verka. Det som kännetecknar en förening är att den är uppbyggd i enlighet med demokratiska principer kring ett intresse. Detta innebär att årsmötet är det högst beslutande organet som väljer en styrelse som leder arbetet mellan föreningsstämmorna. En annan central princip är att föreningen ska vara öppen. Personer som delar föreningens intresse ska ha möjlighet att bli medlem, delta i och påverka föreningens verksamhet.

Ni bör först registrera din förening via Skatteverket ”Blankett SKV 8400 Organisationsnummer för ideell förening”. Med denna registrering kan ni gå till banken och öppna ett bank konto i föreningens namn. 
Se sedan blanketter för att registrera föreningen i Sigtuna kommun.

 

För att registrera en förening i Sigtuna kommun behövs:

 1. En Styrelse
 2. Stadgar
 3. Ett protokollfört styrelsemöte
 4. Att föreningen ansluts till riks- eller distriktsorganisation där sådan finns.
 5. Ett plusgirokonto eller bankgirokonto knutet till föreningen
 6. 20 medlemmar för fritidsföreningar. Tio medlemmar för kulturföreningar och pensionärsföreningar. Minsta medlemsavgift är 25 kr per person.
 7. Ifylld Föreningsuppgiftsblankett och Nyregistreringsblankett - se länkar till höger!Varje år skall sedan en uppdaterad Föreningsuppgiftsblankett lämnas in senast 31 december.

 

Se mer om ovan punkter här nedan. 

1. Styrelsens sammansättning

Styrelsen ska vara uppbyggd enligt vedertagna demokratiska principer och bestå av mins tre  ledamöter varav 1 ordförande, 1 kassör samt 1 sekreterare utses – väljs vid årsmöte. Dessa får inte vara samma person. Förutom detta ska även en revisor (ej sittande i styrelsen) finnas tillgänglig för att se över föreningens räkenskaper.

2. Föreningens stadgar

Föreningens stadgar är ett viktigt dokument. De utgör själva grunden för verksamheten. Speciellt viktiga blir de om det uppstår en konflikt. Se därför alltid till att hålla stadgarna aktuella. Nedan följer exempel på vad stadgarna bör innehålla (mer om stadgar finns ex på Riksidrottsförbundet för idrottsrörelsen):

1. Föreningens namn
2. Sätesort (Dvs. ort där styrelsen finns. Medlemmarna ska till större delen vara mantalsskrivna i Sigtuna kommun.)
3. Ändamål – föreningens syfte, målsättning, verksamhetsområde.
4. Regler för hur verksamheten ska bedrivas.
5. Regler för medlemskap inkl. rösträtt, samt regler för uteslutning av medlem.
6. Vad gäller beträffande medlemsavgifter.
7. Medlemsmöten, regler för kallelser till möten.
8. När årsmöte ska hållas.
9. Dagordning vid föreningens årsmöte.
10. Uppgift om beslutande organ.
11. Regler för rösträtt och beslutsfattande.
12. Bestämmelser om styrelse, dess sammansättning (antal ledamöter och suppleanter), hur den väljs, beslutsfattande osv.
13. Verksamhets- och räkenskapsår.
14. Bestämmelser om revisor/er (antal, hur de utses osv.)
15. Regler för ändring av stadgarna.
16. Regler för under vilka omständigheter extra årsmöte ska hållas.
17. Regler för upplösning med angivande av vad som ska ske med kvarvarande tillgångar.

3. Första styrelseprotokollet

Första styrelseprotokollet ska innehålla beslut om:

 1. att föreningen har bildats
 2. att stadgarna har antagits
 3. information om styrelsens sammansättning
 4. firmatecknare

 

Registreringsblanketter

Ifylld Föreningsuppgiftsblankett och Nyregistreringsblankett - se länkar till höger! Varje år skall sedan en uppdaterad Föreningsuppgiftsblankett lämnas in senast 31 december.

En ny  ungdomsförening kan även ansöka om Startbidrag som görs på nyregistreringsblanketten (blanketten hämtas här till höger). Samtidigt fyller man även i en föreningsblankett som lämnas in samtidigt som ansökan (denna finns också här till höger). Ansökan ska innehålla:

 1. Protokollsutdrag från föreningens bildande
 2. Antagna stadgar
 3. Ifylld föreningsuppgiftsblankett
 4. Medlemsförteckning med födelsedatum och ort

Varje år skall sedan en uppdaterad Föreningsuppgiftsblankett lämnas in senast 31 december.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Blanketter att använda vid bildande av förening