Blanketter för Miljö- och hälsoskyddstillsyn

När du skickar in blanktetten delar du med dig av personuppgifter. Information om hur Sigtuna kommun hanterar personuppgifter hittar du här.

Klagomål

Se under relaterade dokument i högerkolumnen.

Värmepumpar

Ansökan om värmepump

Grannyttrande i värmepumpsansökan

Livsmedel

Anmälan om registrering/ändring av livsmedelsverksamhet

Enskilt avlopp

Anmälan/Ansökan- enskilt avlopp

Entreprenörsrapport- infiltration

Entreprenörsrapport- markbädd

Entreprenörsrapport- minireningsverk

Entreprenörsrapport- sluten tank

Ansökan om förlängt slamtömningsintervall/uppehåll i slamtömning

Ansökan om förlängt hämtningsintervall för fosforfälla

Ansökan/anmälan om omhändertagande av latrin

Kompostering

Anmälan om kompostering av organiskt hushållsavfall

Ansökan om eget omhändertag av slam/ latrin/ filtermaterial

Miljöskydd

Ansökan om dispens inom vattenskyddsområde

Ansökan om dispens/tillstånd inom skyddade områden

Anmälan om dagvattenanläggning

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om krossnings- eller sorteringsverk

Anmälan om uppläggning av avfall (massor m.m)

Anmälan om sanering av förorenad byggnad

Anmälan/ansökan om tillstånd för spridning av bekämpningsmedel

Ansökan om tillstånd för nedgrävning av häst

Efterbehandling av förorenade områden (§28)

Anmälan om installation eller avinstallation av cistern

PCB - Inventeringsprotokoll

PCB - Saneringsanmälan

PCB - Åtgärdsplan

Hälsoskydd

Anmälan om bassängbad

Anmälan om hygienisk behandling

Anmälan om drift av förskola, fritidshem och skola

Djurhållning

Ansökan om djurhållning inom detaljplanelagt område

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar