Lagar om djurhållning

Djurhållning faller inom flera olika lagar och förordningar. Kommunen har endast tillsynsansvar i de fall djuret skapar olägenhet för människors hälsa.

Djurskyddskontrollen hanteras sedan 2009 av Länsstyrelsen. Om ett djur far illa kan man alltså anmäla detta till Länsstyrelsen. I de fall djur skapar olägenhet för människor kan man dock vända sig till kommunen. Det kan då vara fråga om hälsoskydd, vilket hanteras av miljö- och hälsoskyddskontoret. Även polisen är tillsynsmyndighet i djurrelaterade ärenden. Det gäller bl.a. i fråga om skadegörelse om djuret förstör egendom. 

Nedan följer ett utdrag ur lagar som relaterar till djur, liksom information om vilken myndighet som har tillsynsansvar för dessa.

Djurskyddslagen (1988:534)

Djurskyddslagen (1988:534)

2 § Djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.

Tillsynsmyndighet för djurskyddslagen är Länsstyrelsen.

Lagen om tillsyn av hundar och katter (2007:1150)

1 § Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

21 § En katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad, får avlivas av jakträttshavaren eller av någon som företräder denne. Inom tätbebyggt område krävs dock tillstånd av polismyndigheten.

Tillsynsmyndighet för lagen om tillsyn av hundar och katter är Polisen.

Sigtuna kommuns ordningsföreskrifter

16 § Hundar och katter ska hållas kopplade inom torg, parker, anlagda bollplaner och idrottsplatser. Beträffande hundar gäller detta dock inte inom de områden där kommunen har anordnat hundrastplatser.

Hundar och katter får inte vistas på anlagda lekplatser, skolgårdar eller gårdar vid förskolor. Detsamma gäller, under perioden maj – september, inom i 3 § angivna badplatser, beträffande hundar dock med undantag för de områden där kommunen har anordnat hundbad.

Hundar får inte rastas inom begravningsplatser.

Tillsynsmyndighet för ordningsföreskrifterna är Polisen.

Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899)

36 § Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer.

Tillsynsmyndighet är kommunen.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar

Relaterade länkar