Köldmedia

Köldmedier används bl.a. i kyl- och frysanläggningar, värmepumpar och klimatanläggningar. Det finns många olika typer av köldmedier. Begreppet ”köldmedium” är ett samlingsnamn för den gas eller vätska som finns i en sluten process från vilken kyla eller värme levereras.

Köldmedier påverkar ozonskiktet

Syntetiska köldmedier innebär hot mot miljön och människors hälsa, eftersom de bidrar till växthuseffekten och till nedbrytningen av ozonskiktet. Detta i sin tur leder till att mer UV-strålning når ned till jorden som i sin tur kan leda till hudkancer hos människor. Målet är att Sverige ska ha avvecklat samtliga kända ozonnedbrytande ämnen snarast möjligt.  

Rapportering till miljö- och hälsoskyddskontoret

Här nedan kan du läsa om vilka regler som gäller, hur man rapporterar och vem som har ansvar för detta. För 2015 gäller nya regler för hur man beräknar mängden i anläggningen. Anläggningar som har sammanlagt 10 kg HFC eller mer ska senast den 31 mars 2017 ha skickat in rapport för 2016 till miljö- och hälsoskyddskontoret.

Som ägare till köldmedieaggregat gäller följande:  

Se till att köldmedieaggregaten blir kontrollerade inom fastställda kontrollintervaller av en certifierad kylentreprenör 

Årligen (senast den 31 mars året efter) rapportera till miljö- och hälsoskyddskontoret om dina köldmedier  

Signera rapporten och känna till rapportens innehåll

Aggregat som tas ur bruk ska skrotas och tas omhand om på rätt sätt av en certifierad firma. Detta ska redovisas i ett skrotningsintyg till miljö- och hälsoskyddskontoret. 

Informera miljö- och hälsoskyddskontoret vid nyinstallation av aggregat.

Rapportering av köldmedierapport och dess innehåll 

Samtliga kontroller, åtgärder, skrotningar mm av köldmedieaggregat som sker under året ska sammanställas i en kontrollrapport. Rapporten ska skickas in till miljö- och hälsoskyddskontoret senast den 31 mars året därpå. 

Rapporten ska innehålla följande:

1. Operatörens/verksamhetsutövarens namn, adress 

2. Org.nr

3. Kontaktuppgifter

4. E-post och telefon.nr

5. Fastighetsbeteckning

6. Adress där aggregaten finns 

7. Namn och certifikat på köldmedieentreprenör 

8. Total mängd och typ av köldmedia 

9. Mängd köldmedier som har fyllts på vid service och underhåll

10. Datum för periodiska- och uppföljande kontroller och ev. åtgärder på aggregaten

11. Omhändertagen mängd köldmedier för återvinning och bortskaffning

Nya regler vid kontroll av köldmedia 

Från och med 2015 ska mängden anges i ton koldioxidekvivalenter (CO2e) istället för i kilo köldmedier. Kontrollerna ska följa den nya EU-förordningen, nr 517/2014.Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter (CO2e). 

Mängden koldioxidekvivalenter
Läckagekontroller
5 ton CO2e eller mer 1 gång per 12 månader
50 ton CO2e eller mer   1 gång per 6 månader
 500 ton CO2e eller mer  1 gång per 3 månader 


Finns ett läckagevarningssystem (larm) förlängs kontrollintervallerna mellan kontrollerna med det dubbla.

Nyinstallation

Miljö- och hälsoskyddskontoret ska informeras innan ny utrustning, som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer installeras. Läckagekontroll ska göras i samband med installation.

Ägarbyte

Ägarbyte ska anmälas skriftligen och vara undertecknad av både den nuvarande och den nya ägaren. Båda bär ansvar för att miljö- och hälsoskyddskontoret blir informerad om förändringen.

Sker ingen anmälan om ägarbyte så debiteras den tidigare ägaren. Det är alltså den som är registrerad som ägare den 1 januari som är skyldig att betala den årliga avgiften samma år.

Skrotning

Vid skotning av hel anläggning (alla aggregat) måste certifierad entreprenör kontaktas. Ägaren till aggregaten ansvarar för att köldmedierna tas omhand på ett kontrollerat sätt. Skrotningsintyget ska godkännas och undertecknas av ägaren innan det skickas till miljö- och hälsoskyddskontoret. 

Skrotning av ett enskilt aggregat i en anläggning kan redovisas i årsrapporten. 

Rapportering till miljö- och hälsoskyddskontoret 

Kan göras via post:  Miljö- och hälsoskyddskontoret, Södergatan 20, 195 85 Märsta 

e-post: miljokontoret@sigtuna.se  


Lagar och information

Lagar och regler om fluorerade växthusgaser finns i Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnenoch i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om vissa fluorerade växthusgaser. Förordningarna går att hitta på Naturvårdsverkets hemsida, www.naturvardsverket.se.

Information om Miljösanktionsavgifter finns att läsa i Förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter, 9 kap. Fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen.  


Taxor och Avgifter

För handläggning av en komplett ifylld köldmedierapport debiterar miljö- och hälsoskyddskontoret en fast avgift på 2000 kr. För en rapport som är ofullständigt ifylld och behöver kompletteras debiterar miljö- och hälsoskyddskontoret 3h istället för 2h. Debitering sker enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige 2016-10-27, §174.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Relaterade dokument

Relaterade länkar