Luften i Sigtuna kommun

Sigtuna kommun är medlem i Östra Sveriges luftvårdsförbund som är en sammanslutning av kommuner, myndigheter, företag och andra intressenter som påverkar luftmiljön eller har intressen i luftvårdsfrågor. Mycket av den luftövervakning som bedrivs i länet förs inom ramen för luftvårssförbundets verksamhet.

 

Miljökvalitetsnormer

Normalt sett så jämför man nivåer av olika ämnen i luften med något som kallas miljökvalitetsnormer. Miljökvalitetsnormer infördes för att komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor som till exempel trafik. Utgångspunkten när man fastställer en miljökvalitetsnorm är kunskap om vad människan och naturen tål utan hänsyn till ekonomiska eller tekniska förhållanden. Normen ska därför avspegla den lägsta godtagbara miljökvaliteten eller det önskade miljötillståndet, men tar vanligtvis inte sikte på hur mänsklig verksamhet ska utformas.

 

Luftföroreningar i Sigtuna kommun

Sigtuna kommun ligger bra till, då vi är under miljökvalitetsnormerna för partiklar och kväveoxid. Luftföroreningarna partiklar (PM10 och PM2,5) och kväveoxider (NOx) kommer huvudsakligen från bilars avgaser och kan medföra hälsorisker vid för höga halter. Sigtuna kommun bevakar hur mycket luftföroreningar som finns i kommunen genom beräkningar av halter.

 

Vill du veta mer om luftkvaliteten på olika platser i länet så finns luftföroreningskartor. Kartona är framtagna av SLB Analys på uppdrag av Östra Sveriges luftvårdsförbund.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar

Relaterade länkar