Anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter

Verksamheter som medför en risk för människors hälsa samt verksamheter där barn vistas (t.ex. förskola och skola) är anmälningspliktiga. Det innebär att om du ska driva en sådan verksamhet måste du göra en anmälan till miljö- och hälsoskyddskontoret.

Verksamheter som kräver anmälan

  • Yrkesmässig verksamhet för hygienisk behandling som använder sig av stickande och skärande verktyg (exempelvis skalpeller, nålar, borrar, hyvlar och liknande) som kan medföra risk för blodsmitta.
  • Bassängbad som är upplåtna till allmänhet eller som annars används av många människor. Det innebär att de allra flesta pooler, bassängbad och jacuzzis som inte är privata är anmälningspliktiga till miljö- och hälsoskyddskontoret, men kontakta gärna oss om du är osäker på om din verksamhet är omfattas av anmälningsplikt.
  • Lokal för undervisning, såsom förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, grund- och gymnasieskola etc.
  • Solarium som upplåts åt allmänheten.

Anmälan ska göras senast sex veckor innan du vill starta din verksamhet. Anmälningsblanketten hittar du till höger vid länksamlingen. För handläggningen av din anmälan tar miljö- och hälsoskyddskontoret ut en avgift (se nedan). Om du startar din verksamhet utan att först ha gjort en anmälan till miljö- och hälsoskyddskontoret så riskerar du att drabbas av en miljösanktionsavgift, vilket är en straffavgift som tillfaller staten (se nedan).

Är du osäker på om din verksamhet är anmälningspliktig? Kontakta oss på miljö- och hälsoskyddskontoret alternativt skicka in en anmälan så gör vi en bedömning av ditt ärende. Om din verksamhet inte omfattas av anmälningsplikt så kommer vi inte att ta ut någon avgift.

Anmälningsplikt gäller för dig som ska starta och driva någon av dessa verksamheter. Varje verksamhetsutövare är ansvarig för sig egen verksamhet, även om ni delar lokaler. Detta innebär att om du har enskild firma och hyr in dig i en annan verksamhets lokaler så är du fortfarande skyldig att göra en anmälan till miljö- och hälsoskyddskontoret. Om du har verksamhet i flera olika lokaler så är verksamheten anmälningspliktig för varje enskild lokal. Anmälan ska göras senast sex veckor innan du vill starta din verksamhet.

Anmälningsplikten för bad, yrkesmässig hygienisk behandling samt undervisningslokaler regleras i § 38 i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. För solarier regleras anmälningsplikten i § 3 och § 10 i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (2012:5) om solarier och artificiella solanläggningar.

Mer information finns på Socialstyrelsens (stickande/skärande), Folkhälsomyndighetens (bassängbad, skolor och förskolor) och Strålsäkerhetsmyndighetens (solarium) hemsidor. I spalten till höger hittar du länkar dit.

Miljösanktionsavgift

Om du startar din verksamhet utan att göra en anmälan till miljö- och hälsoskyddskontoret kan du få betala en miljösanktionsavgift om 3000 kr.

Taxor och avgifter

Miljö- och hälsoskyddskontoret tar ut en avgift för prövning av tillstånd och anmälningar. Timtaxan beslutas av kommunfullmäktige och är för närvarande 1100 kr per timme. Hur många timmar du får betala för avgörs av hur lång tid handläggningen av ditt ärende tar. Var därför noga med att lämna in en så komplett anmälan som möjligt.

Miljö- och hälsoskyddskontoret bedriver tillsyn regelbundet på anmälningspliktiga verksamheter. För anmälningspliktiga verksamheten ska en årlig tillsynsavgift betalas. Avgiftens storlek beror på hur stora risker din verksamhet utgör för miljön och människors hälsa. Den årliga avgiften motsvarar tillsynsmyndighetens (miljö- och hälsoskyddskontorets) kostnad i ett längre perspektiv än ett år och därför kan en årlig motprestation i form av inspektion inte utkrävas från tillsynsmyndigheten. Beroende på den årliga avgiftens storlek så avgörs intervallet mellan tillsynsbesöken.

Läs mer om taxor under relaterad information till höger.

  

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar