Klagomål på bostäder

En bostad ska hålla en viss standard och exempelvis erbjuda skydd mot värme, drag, skadedjur och fukt. Vilka krav som gäller för bostäder kan du hitta i både miljöbalken och förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet som reglerar frågor rörande inomhusmiljö i bostäder.

Fastighetsägare har särskilt ansvar för att fortlöpande undersöka och åtgärda problem som kan vara risk för olägenhet för människors hälsa. Detta innebär t.ex att om du får problem med din inomhusmiljö vad gäller fukt och mögel, ventilation, inomhustemperatur, radon eller buller ska du i första hand vända dig till din fastighetsägare eller bostadsrättsförening, som har ansvar att utreda och åtgärda problem i din bostad. Skriv gärna ner ditt klagomål skriftligt.

Äger du din bostad kan du vända dig till ditt försäkringsbolag eller ett konsultföretag för att få råd om hur du kan gå vidare.

Om du känner dig störd i din bostad?

Om du känner dig störd i din bostad så bör du försöka kontakta den som orsakar störningen, det kan exempelvis vara grannen eller någon verksamhet i närheten. Det är inte alltid som den personen eller verksamheten som orsakar störning är medveten om att den gör det, därför är det bra om du själv försöker kontakta den som orsakar störningen och berätta om det problem som du upplever. Det är inte alltid lätt att våga ta kontakt, men det kan vara ett bra sätt att uppmärksamma problemet och förhoppningsvis lyckas lösa det. Kan den störande inte sluta tvärt, kan det kanske finnas möjlighet att ändra på rutiner eller hur man utför sin verksamhet och på så vis lösa problemet så att båda är nöjda.

Upplever du att du har problem i lägenheten som du hyr eller som du bor i genom en bostadsrättsförening, ska du i första hand kontakta den som är fastighetsägare. Det är fastighetsägarens skyldighet att vidta åtgärder om du får problem på grund av att något inte är bra i lägenheten. Det kan exempelvis handla om dålig ventilation, misstanke om fuktskada eller liknande.

I en bostadsrättsförening är det styrelsen som får anses vara fastighetsägare med ansvar för de gemensamma utrymmena. Är problemet uppkommet i din lägenhet kan det vara ditt ansvar som medlem i bostadsrättsföreningen att avhjälpa ditt problem.

Du som villaägare har eget ansvar att bli av med eventuella problem.

Kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret

Om du upplever problem i din bostad så kan du kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret för att starta ett klagomålsärende. Miljö- och hälsoskyddskontoret handlägger de klagomål som kommer in till oss och gör en bedömning om de klagomål som kommer in till oss är befogade eller inte. Bedömningen utgår från miljöbalkens definition av störning och den hittar man i 9 kapitlets 3:e paragraf, den lyder såhär:

3 § Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Om ett klagomål är befogat så kan miljö- och hälsoskyddskontoret ställa krav på utredningar och åtgärder från den som orsakar störningen.

Om du vill läsa mer

Till höger hittar du länkar till andra myndigheter där du kan läsa mer.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterad information