Ljud och buller

Buller definieras som oönskat ljud, det vill säga något som vi helst vill slippa. Vid klagomål på buller finns det riktvärden som miljö- och hälsoskyddskontoret arbetar efter och som har beslutats av Boverket, Naturvårdsverket och Folkhälsomyndigheten. Det är de tre centrala myndigheter som är vägledande inom området buller. Riktvärdena beskrivs med två mått; ekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå. Ekvivalent ljudnivå är medelljudnivå under en tidsperiod och maximal ljudnivå är den högsta ljudnivån under en tidsperiod.

Folkhälsomyndigheten har angett följande för buller som når inomhusmiljön och då specifikt för sovrummet som anses som särskilt känsligt:

 • Ekvivalent ljudnivå 30 dBA
 • Maximal ljudnivå 45 dBA

För utomhusbuller från industrier, fläktar och kompressorer gäller dessa värden vid fasaden (ekvivalent ljudnivå):

 • 50 dBA mellan kl. 07-18  
 • 45 dBA mellan kl. 18-22 samt lör-, sön- och helgdag kl. 06-18
 • 40 dBA nattetid mellan kl. 22-06

För motorsport gäller dessa värden vid fasad (maximal ljudnivå):

 • 60dB mellan kl. 07-19 måndag-lördag
 • <55 dB mellan kl. 19-22 samt sön- och helgdagar kl. 07-19
 •  Nattetid bör motorsportaktiviteter undvikas

Vad gäller för konserter, idrottsevenemang och disko?

Vid festarrangemang eller vid idrottsevenemang är det få som tänker på att ljudnivåerna är extremt höga jämfört med vad vi utsätts för normalt. Höga ljudnivåer kan skapa bestående hörselskador och barn är särskilt känsliga. Det finns två riktvärden, ett för lokaler och platser dit barn under 13 år inte har tillträde och ett för lokaler och platser dit både barn och vuxna har tillträde.

Riktvärden för barn

Verksamhet där barn under 13 år inte har tillträde till:

 • Maximal ljudnivå 115 dBA
 • Ekvivalent ljudnivå 100 dBA

Verksamhet där barn har tillträde till:

 • Maximal ljudnivå 110 dBA
 • Ekvivalent ljudnivå 97 dBA

Maximal ljudnivå vid knattediskotek mm 90 dBA

Vem är ansvarig?

Det är alltid den som orsakar eller ger upphov till bullret som är ansvarig för att åtgärda problemet. Det kan ske på två sätt; att man minskar ljudnivåerna från källan eller sätter upp skydd för de som finns i omedelbar närhet till bullerkällan. Första alternativet är alltid att rekommendera, men i vissa fall är det inte möjligt att minska bullernivåerna som skapas vid källan.

Mät ljudet

Driver man en konstertanläggning, disko eller liknande är det mycket viktigt att föra anteckningar över hur högt ljudet är, dels för att verksamheten kan få klagomål från grannar och dels för att besökare kan få hörselskador om ljudnivåerna är för höga.

Om du vill läsa mer

Till höger hittar du länkar till andra myndigheter där du kan läsa mer. Du hittar även Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller och höga ljudnivåer.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterad information