Anmälan eller tillstånd

Den som ska sprida kemiska bekämpningsmedel utomhus måste ansöka om tillstånd eller anmäla detta skriftligen till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Anmälan gäller för spridning av kemiska bekämpningsmedel på:

 • vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som Statens jordbruksverk har meddelat. (En invasiv art har kommit till nytt områden utanför sitt ursprungliga land oavsiktligt eller avsiktligt. Arten sprider sig av egen kraft och har negativa effekter på jordbruk m.m., åstadkommer ekonomisk skada, eller påverkar hälsan negativt hos djur och människor.)
 • banvallar 
 • områden som är större än 1 000 m3 och där allmänheten får färdas fritt (med undantag för åkermark).

Anmälan ska göras senast fyra veckor innan spridning och innehålla de uppgifter som framgår av Förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel. Länk till anmälningsblankett finns till höger om denna sida.

Vid spridning av kemiska bekämpningsmedel inom ett område där allmänheten får färdas fritt måste man informera om spridningen på väl synliga anslag. Anslagen ska bl.a. innehålla information om vilket preparat som använts, kartskiss över bekämpat området etc. Anslagen ska sättas upp en vecka före bekämpningen och ska sitta uppe minst en månad efter spridningen av växtskyddsmedel.

Det krävs tillstånd för att yrkesmässigt få sprida kemiska bekämpningsmedel på:

 • tomtmark för flerfamiljshus,
 • gårdar till skolor och förskolor
 • idrottsanläggningar som golfbanor m.m.
 • allmänna lekplatser och parker
 • utomhus på idrotts- och fritidsanläggningar
 • planerings- och anläggningsarbeten
 • på vägområden samt på grusytor och andra mycket
  genomsläppliga ytor, och på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material
 • inom skyddsområde för vattentäkt

Särskilda bestämmelser för spridning av kemiska bekämpningsmedel kan finnas i de vattenskyddsföreskrifter som finns för varje vattenskyddsområde.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar