Säker förvaring och hantering av kemikalier och sprututrustning

Bekämpningsmedel ska förvaras på ett sådant sätt att det inte finns någon risk att det vid en spillolycka kan läcka ut och skada miljö och hälsa.

För att undvika läckage av kemikalier behöver dessa förvaras i någon form av behållare. Behållare för kemikalier benämns ofta som invallning. Invallningen ska ta hela den största behållarens innehåll samt 20% av resterande flytande kemikalier. Absorberingsmaterial som kan suga upp kemikaliespill ska finnas där större mängder kemikalier förvaras. Det ska finnas säkerhetsdatablad där kemikalierna förvaras. Säkerhetsdatablad är information om en produkts giftighet och vad som ska göras vid en eventuell olycka. Säkerhetsdatablad erhålls från leverantören.

Transport av kemikalier

Alla som transporterar kemikalier som klassas som farligt gods omfattas av vissa regler i lagen (2006:263) om transport av farligt gods. För de som själva kör t ex bekämpningsmedel med bil är det viktigt att ta reda på vilken utbildning och tillstånd som behövs. Detta för att vara säker på att uppfylla de krav som ställs. Transportintyg för farligt gods söker du hos Länsstyrelsen. Mer information gällande detta hittar du på länsstyrelsens hemsida länkad till höger.

Säker påfyllning och rengöring av sprututrustning

Vid användning av bekämpningsmedel ställer lagstiftningen krav på säker hantering vid bl. a påfyllning och rengöring av utrustning för att inte spill och läckage ska hamna i grundvatten eller vattendrag.

En gårdsplan av grus släpper lätt igenom vatten och bekämpningsmedel rör sig snabbt genom gruset och ner till grundvattnet innan kemikalierna har brutits ner. Lämpliga platser för rengöring och påfyllning är en bevuxen yta, den yta som ska bekämpas, en biobädd eller en betongplatta som är kopplad till en urinbrunn, flytgödselbehållare eller annan tank för uppsamling. En biobädd håller kvar kemikalier och bryter ner dem.

Skyddsavstånd

Vid rengöring och sprutning ska ett anpassade skyddsavstånd hållas till alla ytvatten och dricksvattenbrunnar så att bekämpningsmedel inte kan sköljas ned till t ex vattendrag i samband med regn.

Den som sprider växtskyddsmedel utomhus ska hålla följande minsta skyddsavstånd enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel:

  • 2 meter till öppna diken samt till dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar,
  • 6 meter till sjöar och vattendrag (åar, bäckar och diken som någon gång är vattenförande) räknat från den strandlinje som råder när vattenytan är som högst under året eller strandbrinkens överkant, och
  • 12 meter till dricksvattenbrunnar.

Lutar marken mot vattendraget bör man öka skyddsavståndet.

Utöver det fasta skyddsavståndet ska den som sprider växtskyddsmedel
alltid bestämma och hålla ett anpassat skyddsavstånd till vattentäkter, sjöar och vattendrag och omgivande mark för att förhindra att t ex vinden kan sprida bekämpningsmedel där det inte är tänkt. Skyddsavstånden ska anpassas efter omständigheterna på platsen för spridningen. Särskild hänsyn ska tas till bl. a vind och övriga väderförhållanden, spridningsområdets utbredning i vindriktningen, växtskyddsmedlets egenskaper och omgivningens känslighet för medlet.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar

Relaterade länkar