Lagstiftning

Cisterner kan användas för att förvara brandfarliga vätskor, bland annat diesel, eldningsolja och spillolja. Sedan den 1 februari 2004 gäller Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24).

Föreskrifterna reviderades i december 2006 genom NFS 2006:16 och i juni 2009 genom NFS 2009:3. Föreskrifterna i sin helhet hittar du på Naturvårdsverkets webbsida, se länk under relaterad information till höger.

Föreskrifterna gäller:

  • Förvaring av mer än 1 kubikmeter dieselolja, eldningsolja eller spillolja i cistern som ligger helt eller delvis i mark, ovan mark eller inomhus.
  • Förvaring och hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.

Övriga cisterner

För övriga cisterner som innehåller bensin, etanol, fotogen och andra brandfarliga vätskor i mark och cisterner över 10 kubikmeter ovan mark gäller Sprängämnesinspektionens föreskrifter. Dessa hittar du till höger.

Miljösanktionsavgift

Från och med den 1 januari 2007 har miljösanktionsavgifter införts för vissa överträdelser. Avgiften ska betalas till staten när verksamhetsutövare inte följer bestämmelser som finns i miljöbalken (1998:808). Miljösanktionsavgiften för överträdelse av cisternföreskrifterna ligger mellan 1000 till 3000 kronor. Sanktionsavgiften kan dömas ut om:

  • tillsynsmyndigheten inte informerats innan installation av cistern
  • installationskontroll eller revisionskontroll av cistern inte genomförts
  • återkommande kontroll av cistern inom angivna intervall inte genomförts.

Taxor och avgifter

Miljö- och hälsoskyddskontoret tar ut en avgift för prövning av tillstånd, anmälningar och kontroller inom miljöbalkens område. Du kan läsa mer om taxor under relaterad information till höger.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar