Egenkontroll

Alla som bedriver miljöfarlig verksamhet ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet.

Genom sin egenkontroll ser verksamhetsutövaren till att motverka eller förebygga problem för människors hälsa eller påverkan på miljön. En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Omfattningen av egenkontrollen beror på den enskilda verksamhetens art, storlek och påverkan. För anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter eller åtgärder enligt miljöbalken finns mer detaljerade krav enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

Egenkontroll innebär att företaget ska kunna redovisa sin driftkontroll, förteckning över kemikalier, hantering av farligt avfall och i vissa fall även genomföra mätningar av utsläpp till luft, vatten med mera.

Enligt miljöbalken och tillhörande bestämmelser angående egenkontroll så fastställer miljö- och hälsoskyddsnämnden inte några kontrollprogram. Dock kan miljö- och hälsoskyddskontoret lämna synpunkter på ett inskickat kontrollprogram.

Det är upp till verksamhetsutövaren att utföra uppföljning och revidering av kontrollprogram.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar