Förorenad mark och byggnader

I Sverige finns ett stort antal land- och vattenområden som är förorenade. Bland annat genom tidigare industriell verksamhet. Upptäcker du som fastighetsägare en förorening på din mark är du enligt miljöbalken skyldig att genast upplysa tillsynsmyndigheten om detta, oavsett om området tidigare ansetts förorenat.

Det finns tusentals områden i Sverige där mark, grundvatten, havs- och sjösediment har förorenats i en sådan omfattning att risker för människor och miljö måste beaktas. Föroreningarna utgörs t.ex. av tungmetaller, polycykliska aromatiska kolväten, lösningsmedel och persistenta organiska föreningar som PCB och dioxiner.

Bedömningen av hur farliga de olika föroreningarna är grundas på Naturvårdsverkets föreskrifter och klassificeringar, som omfattar ett stort antal ämnen, se under relaterad information till höger.

Bedömning av områden

Ett första steg bör vara att kontrollera om föroreningarna hör till de ämnen som är förbjudna eller vars användning är begränsad i lag, något som framgår av Kemikalieinspektionens begränsningslista. Ytterligare flera tusen kemikalier har klassificerats med avseende på sin hälso- eller miljöfarlighet.

Även mindre farliga ämnen kan få allvarliga skadeverkningar om de förekommer i höga halter och/eller i stora mängder. En riskbedömning av ett förorenat område måste därför ta hänsyn till både hur farliga ämnena är för människa och miljö men också hur rikligt de förekommer i området.

En tillförlitlig riskbedömning av ett förorenat område kräver att man skaffar sig en uppfattning om halterna av varje enskild förorening i varje enskilt medium (mark, grundvatten, ytvatten, sediment).

 Anmälningsblanketter för förorenad mark hittar du i blankettarkiv, se under relaterad information till höger.

Taxor och avgifter

Miljö- och hälsoskyddskontoret tar ut en avgift för prövning av tillstånd och anmälningar. Läs mer om taxor under relaterad information till höger.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar