PCB i byggnader

Trots att nyanvändning av PCB är förbjuden, fortsätter ämnena att spridas i miljön. Eftersom PCB är svårnedbrytbart, är det svårt att påverka halterna när det väl kommit ut i miljön och det är därför mycket viktigt att sortera ut PCB-haltiga material redan vid källan. För att åstadkomma detta krävs en noggrann inventering om var PCB förekommer.

Den som äger en byggnad eller anläggning är ansvariga för att inventera byggnader uppförda eller renoverade under åren 1956-1973. Ägaren av byggnaden ska därefter redovisa hur inventeringen gått till och vilka åtgärder som ska göras för att skilja ut och omhänderta PCB-produkterna som farligt avfall. Om inventeringen visar att det finns PCB i fog- eller golvmassor ska ägaren avlägsna sådant material på ett miljömässigt godtagbart sätt.

I byggnader finns idag PCB exempelvis i små kondensatorer i lysrörsarmaturer, fogmassor, isolerrutor, samt i en viss typ av plastbaserade golvmassor som innehåller sand för att minska halkrisken. Mängden PCB som återstår att sanera uppskattas till ca 20-50 ton i Sverige.

Vilka byggnader ska inventeras?

Den som äger en byggnad eller annan anläggning där fogmassa eller halkskyddad golvmassa kan ha använts vid uppförande eller renovering under åren 1956-1973 är skyldig att undersöka om fogmassan eller golvmassan är en PCB-produkt. Kravet på sådan inventering gäller dock inte för en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader. Inventeringen ligger sedan till grund för bedömningen om byggnaden behöver saneras eller inte.

Vad ska redovisas?

När inventering har utförts ska inventeringsresultatet redovisas till miljö- och hälsoskyddskontoret. Ägaren ska redovisa hur inventeringen gått till, vilka PCB-produkter som har påträffats och vilka åtgärder som planeras för att skilja ut och omhänderta påträffade PCB-produkter som farligt avfall. Inventeringen ska redovisas även om inget PCB påträffas. Inventeringsprotokoll och åtgärdsplan finns som blanketter, se länk till höger.

Vad ska saneras?

För att ytterligare begränsa pågående spridning av PCB i miljön finns krav på att byggnader ska saneras från PCB.

För byggnader eller anläggningar som uppförts eller renoverats under 1956-1969 och som innehåller fogmassa eller halkskyddad golvmassa med PCB överstigande 0,050 viktprocent (500mg PCB/kg), skulle sanering skett senast den 30 juni 2014.

För byggnader och anläggningar som uppförts eller renoverats under 1970-1973 skulle sanering skett senast 30 juni 2016. Samma tidpunkt gäller för industribyggnader uppförda eller renoverade under 1970- 1973 eller om fog- och golvmassan använts inomhus.

Ägare till byggnader eller anläggningar som innehåller PCB-produkter med halter mellan 0,0050-0,0500 viktprocent (50-500mg PCB/kg) ska se till att massan avlägsnas senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning.

PCB-haltiga fogmassor och byggvaror är farligt avfall och ska hanteras i enlighet med de bestämmelser som gäller för farligt avfall.

Senast tre veckor innan en sanering påbörjas ska detta anmälas till miljö- och hälsoskyddskontoret.

Anmälan och uppskov

Trots kraven på sanering får tillsynsmyndigheten medge att fogmassa eller halkskyddad golvmassa avlägsnas vid en senare tidpunkt, om
1. en ombyggnad, renovering eller rivning planeras under de närmast följande åren,
2. massan sitter mycket svåråtkomligt,
3. det är nödvändigt för att en samhällsviktig verksamhet inte ska försvåras på ett betydande sätt, eller
4. det finns andra särskilda skäl.

En särskild dispensansökan görs då till Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Om du vill läsa mer

Under relaterad information till höger hittar du förordningen om PCB m.m (SFS 2007:19). På Naturvårdsverket kan du läsa mer om PCB och andra organiska miljögifter, se länk till höger.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Relaterade dokument

Relaterade länkar