Fakta om PCB

PCB (polyklorerade bifenyler) är ett samlingsnamn för ca 200 giftiga och svårnedbrytbara ämnen.

PCB började användas av industrin under 30-talet och på 50-talet kunde man se en dramatisk minskning av sälar och havsörnar. PCB i nya produkter förbjöds 1978 i Sverige och 1995 förbjöds användningen av alla produkter som innehöll PCB. Antalet sälar och havsörnar har därefter ökat, men ännu idag kan man se höga halter av PCB i exempelvis havsörnsägg.

PCB är ett hälsoskadligt ämne som bland annat visat sig kunna påverka immunförsvar, fortplantning, beteendestörningar och orsaka cancer. Vi människor får främst i oss PCB via vår föda och ämnena förs över till foster och ammande spädbarn.

 I miljön har PCB även visat sig vara mycket giftigt för däggdjur och fåglar. Särskilt utsatta är arter som står högt upp i näringskedjan som sälar och fiskätande fåglar.

PCB användes i byggprodukter, bland annat fogmassor, under åren 1956-1973 men har också använts som isolering och kylmedel i kondensatorer och transformatorer, golvmassor, färg, isolerrutor med mera. 

PCB har länge ingått i olika program för miljöövervakning och enligt resultaten från det nationella övervakningsprogrammet för kust och hav minskar halterna i sillgrissla nu med ca 9 % per år och i strömming ca 5-8% per år. Dock finns ämnena kvar i vår miljö på grund av att de bryts ner så långsamt.  

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation