Starta miljöfarlig verksamhet

Miljöfarliga verksamheter behöver inte alltid tillstånd för att starta. Däremot behöver alla verksamhetsutövare känna till vilka lagar som gäller för deras verksamhet.

Lagar för miljöfarlig verksamhet

Miljöbalken gäller för alla verksamheter som medför risk för störningar på miljön och människors hälsa. Den gäller stora och små anläggningar och oavsett om deras miljörisk är stor eller liten. Även förordningen om miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd spänner över alla sorters verksamheter.

Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet

Enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) delas farliga verksamheter in i följande kategorier.

A- och B-verksamheter

C-verksamheter

Övriga verksamheter
(U-verksamheter)

Skall ha tillstånd från länsstyrelsen alternativt mark- och miljödomstolen.

Skall anmälas till miljö- och hälsoskydds-nämnden.

Behöver varken tillstånd eller anmälan.

 

Hänsynsreglerna ska alltid tillämpas

Vid alla tillfällen, händelser och åtgärder som omfattas av miljöbalkens bestämmelser ska de allmänna hänsynsreglerna följas. Exempel på när reglerna gäller är när mark brukas, när kemiska produkter hanteras, när en byggnad uppförs, vid försäljning, när en anläggning underhålls och när transporter sker. Hänsynsreglerna enligt 2 kap miljöbalken är:

  • 1 § Bevisbörderegeln - verksamhetsutövare har bevisbördan.
  • 2 § Kunskapskravet - man ska veta vad man gör så att man inte stör.
  • 3 § Försiktighetsprincipen - redan risken för negativ påverkan innebär en skyldighet att vidta skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått.
  • 4 § Lokaliseringsprincipen - man ska välja den plats som är lämpligast för miljön.
  • 5 § Hushållnings- och kretsloppsprinciperna - man ska hushålla med råvaror och energi.
  • 6 § Produktvalsprincipen - man ska välja sådana kemiska produkter och biotekniska organismer som är minst skadliga för miljön.
  •  8 § Skadeansvar - skador ska avhjälpas, även sådana som orsakats tidigare.

Tänk på

Bygglov - Kontakta stadsbyggnadskontorets bygglovshandläggare för mer information om du behöver bygglov, eller läs om bygglov under relaterad information till höger.

Närboende - Även om verksamheten inte omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt, är det bra om du informerar närboende och inhämtar deras synpunkter och kunskaper innan du startar. Finns risk för störningar från buller, lukt eller annat?

Kemikalier - Kommer du att hantera kemikalier ska lokalen och/eller förvaringsplatsen vara invallad. D.v.s. det ska finnas en barriär eller annan skyddsåtgärd förhindrar utsläpp av kemikalier till avlopp och miljö.

Avfall- uppstår det avfall i din verksamhet så tänk på att du ansvarar för att avfallet separeras, förvaras, hanteras, transporteras och bortskaffaspå ett sätt som är godtagbart med hänsyn till människors hälsa och miljön. Enligt "avfallshierarkin" finns en skyldighet att minska mängden avfall och ett avfall som ändå uppstår i första hand ska återanvändas, i andra hand materialåtervinnas, i tredje hand återvinnas på annat sätt (som energiåtervinnas) och i sista hand på något sätt bortskaffas (som deponeras).

Oljeavskiljare – Om verksamheten innebär risk för oljespill bör det finnas en oljeavskiljare.

Förändringar i verksamheten - Anmälan skall också göras om en anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet ändras och ändringen är av betydelse ur störningssynpunkt.

Taxor och avgifter

Miljö- och hälsoskyddskontoret tar ut en avgift för prövning av tillstånd och anmälningar samt för kontroller och tillsyn. Läs mer om taxor under relaterad information till höger.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar