Vad ska anmälan innehålla?

De allmänna uppgifterna är obligatoriska. När det gäller de tekniska beskrivningarna tar ni upp det som gäller för er verksamhet.

Allmänna uppgifter

Administrativa uppgifter m.m.

 • Verksamhetens namn och anläggningsadress
 • Verksamhetens postadress (om annan än ovan)
 • Telefon, faxnummer och e-postadress
 • Organisationsnummer
 • Fastighetsbeteckning
 • Kontaktperson

Bifoga en situationsplan över anläggningen och en beskrivning av omgivningen med uppgifter om avstånd till närmaste bostäder och övriga verksamheter, till vilken recipient (exempelvis sjöar, vattendrag m.m.) eventuella utsläpp kommer att ske till, samt annan relevant information.

Planerad verksamhet

Beskriv allmänt verksamheten och exempelvis vilka processer som ingår.

Kapacitet

Vilken kapacitet räknar man med att verksamheten skall klara av då full produktion uppnåtts? Ange exempelvis maximal produktion per år, månad eller dygn.

Driftsförhållanden

Under vilka tider kommer verksamheten att bedrivas på anläggningen? Ange
exempelvis timmar/dag, dagar/vecka, dagar/år.

Råvaror

Ange vilka typer av råvaror som kommer att användas.

 • Ange lagringsvolymer, årsförbrukning och koncentrationer.
 • Var kommer råvarorna att förvaras?
 • Vilka försiktighetsmått, d.v.s. skyddsåtgärder och begränsningar, kommer att vidtas? Kommer det exempelvis att installeras någon form av invallning, d.v.s. en barriär som förhindrar utsläpp till omgivande miljö och avlopp, eller installation av larm?

Kemikalier

Ange vilka typer av kemikalier som kommer att hanteras.

 • Ange exempelvis lagringsvolymer, årsförbrukning, koncentrationer
 • Var kommer kemikalierna att förvaras?
 • Vilka försiktighetsmått, d.v.s. skyddsåtgärder och begränsningar, kommer att vidtas? Kommer det exempelvis att installeras någon form av invallning, d.v.s. en barriär som förhindrar utsläpp till omgivande miljö och avlopp, eller installation av larm?

Avfall

Ange hur avfallet kommer att omhändertas

 • Skilj på farligt avfall och övriga fraktioner.
 • Redovisa exempelvis mängder, lagringsplatser och försiktighetsåtgärder

Tekniska beskrivningar

Utsläpp till luft

Ange om möjligt, uppskattade utsläppshalter och mängder vad det gäller exempelvis lösningsmedel och stoft. Redovisa reningsanläggning och dess beräknade effekt om sådan kommer att installeras.

Utsläpp till vatten

Beskriv alla utsläpp till vatten från verksamheten. Bifoga gärna kartskiss med utsläppspunkter och reningsanläggningar noterade.

 • Skilj på processvatten, kylvatten, sanitärt vatten och dagvatten.
 • Om exempelvis recirkulerande system planeras bör detta anges.
 • För varje typ skall eventuella utsläppshalter/mängder och reningsåtgärder redovisas.

Buller

Ange den beräknade bullernivån som kommer att alstras från verksamheten. Skilj på fasta installationer och transporter.

Energianvändning

 • Vilken typ av energi kommer att användas; el, fjärrvärme, olja, flis, etc?
 • Ange också om möjligt planerad årsförbrukning.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation