Vi tar hand om vår skog

Tallskog i Lagga naturreservat 
Kommunens skogsbruk bedrivs på ett ekologiskt och miljöriktigt sätt. Vi kalhugger inte skogen utan gallrar försiktigt så att skogen får bli gammal och spännande. På flera platser lämnar vi skogen ifred så att den kan utvecklas fritt. 

Varför lämnas riset kvar i skogen?

Efter avverkningar i skogen kan man tycka att det ser lite skräpigt ut. Skälet till att vi lämnar kvar ris och grenar är att de ska brytas ned och återföra Död ved blir till mat och boplats åt flera viktiga djur och insekter. Bild från Rävsta naturreservat. Foto: Sigtuna kommunnäring till marken. En del ris ligger kvar för att det ska torka innan det körs bort, men även för att marken måste torka så att maskinerna inte skadar marken med sina hjul. Rishögar kan därför ligga kvar under sommaren.

Vid gallringar nära bebyggelse tas det mesta av riset bort, flisas och säljs som biobränsle. Vid gallringar längre in i skogen, tas ris bort på leder och stigar.

Varför lämnas döda träd?

Vi lämnar döda träd i skogen av naturvårdsskäl eftersom många svampar och insekter behöver dött trä för att leva och fortplanta sig. Döda träd är viktiga för den biologiska mångfalden. Insekter bygger bo under barken och fåglar hittar i sin tur mat i de murkna stammarna. En mångfald av djur och växter gör våra stadsnära skogar till bra klassrum för både barn och vuxna som vill lära sig mer om naturen.

 

Häst i skogsbruket

Vissa år har vi häst i skogen som komplement till ordinarie maskiner. Det uppskattas av många som besöker våra skogsområden, inte minst förskolor och skolor. 

Ibland används häst i skogsbruket. Foto: Sigtuna kommun

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampen som talar om att skogen är gammal

I Rävsta och i Torslunda växer den ovanliga svampen bombmurkla som talar om att skogen är mycket gammal och varsamt brukad.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation