Fysingen

Fysingen är en måttligt näringsrik slättsjö med höga natur-, kultur- och friluftsvärden i åkerlandskap.

Undersökningar

Under sommaren 2005 skedde en biotopkarakterisering av Fysingens stränder. Målet var att inventera viktiga biotoper för djur- och växtlivet i syfte att skydda dessa. Sigtuna och Upplands Väsby kommuner har genomför uppdraget tillsammans med hjälp av ett statligt naturvårdsbidrag på 50 000 kr.

Inventering av musslor har skett under sommaren 2005 i Fysingen. I sjön påträffades tre arter av stormusslor; allmän dammussla (Anodonta anatina), spetsig målarmussla (Unio tumidus) och vandrarmussla (Dreissena polymorpha). Totalt har elva lokaler inventerats.

En fågelinventering har också genomförts under samma sommar.

Sveriges lantbruksuniversitet har på Upplands Väsby kommuns uppdrag gjort en bottenfaunautvärdering för Fysingen.

Natur-, kultur- och friluftsvärden

Sjön Fysingen ligger inom både Sigtuna och Upplands Väsby kommuner inom Oxundaåns avrinningsområde. Fysingen är klassad som riksangeläget bevarandeintresse för bland annat sitt gamla kulturlandskap med herrgårdsmiljöer, möjligheter till friluftsliv, geologiska- och botaniska skyddsvärden och för sitt rika fågelliv. Sjön är en av länets bästa fågellokaler med ett 100-tal häckande arter och även många rastande arter. Ön Stora Kyngan och del av Ströms naturreservat är fågelskyddsområde och skyddas med tillträdesförbud mellan 15 april och 30 juni.
Fiskfaunan är rik med ett 10-tal arter. Spår av bäver observerades vid inloppet till Fysingen vintern 2003.

Längs den västra stranden sträcker sig Stockholmsåsen.
Ett av de finaste partierna av åsen är Kärleksudden, norr
om Löwenströmska sjukhuset. Detta kulturlandskap har
även ett intressant växtoch djurliv och området är ett populärt strövområde.

Vid Fysingens östra strand ligger Skarphagen med en vacker
hästbetad hage och Torsåkers almlund. Almlunden är länets
största och ingår i det nätverk som har till syfte att skydda och bevara särskilt värdefulla naturområden i EU-länderna, Natura 2000. Lunden har en rik flora och många fågelarter. Tidiga försommarmorgnar står trastar och sångare av olika slag för en spektakulär, nästintill bedövande fågelsång.

De fågelrika strandängarna i norr ingår i naturreservatet Ströms gård. I reservatet finns även en rullstensås med en rik hagmarksflora. Markerna runt sjön är fornminnesrika med spridda järnåldersgravfält och väl bevarade runristningar. I den södra änden av sjön ligger Hammarby kyrka från 1200-talet. Nedanför kyrkan i alstrandskogen finns en naturlig källa med bubblande, kristallklart vatten.

Vattenkvaliteten är god i Fysingen och sjön har ett flertal badplatser. En av dessa är belägen bakom Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby. I Sigtuna komun finns en badplats vid Åholmen i Rosersberg.

Vintertid används sjön för skridskoåkning och skridskosegling. Motorbåttrafik är inte tillåten i sjön. Fysingen är en nationell referenssjö som årligen analyseras av Länsstyrelsen. Hela Fysingen med omgivningar utgör en värdekärna i Järvakilen.

Fiske

Rosersbergs Fiskeklubb, Sigtuna Fiskevårdsförening och
Löwenströmska Sjukhusets Fiskeklubb fiskar i sjön. Fysingen
provfiskades 2003 varvid följande arter påträffades: mört,
abborre, brax, björkna, sarv, gers, gös, sutare, gädda och
löja. Små abborrar och mört dominerade fångsten. Enligt
klubbarna finns det även ruda, lake, signalkräfta och
möjligen ål i sjön. De tre senare arterna är dock svåra att
fånga i provfiskenät och det är därför svårt att uppskatta
deras förekomst.

Provfisket tyder på att Fysingens fisksamhälle är artrikt. Det totala antalet fiskar är mycket stort jämfört med
andra låglandssjöar. Dämmet vid Vallstanäs utgör ett
vandringshinder för fisk och är troligtvis orsaken till att ingen asp påträffades i sjön. I Fysingen gäller Sportfiskekortet, som kan köpas av Löwenströmska Båt- och Fiskeklubb, telefon 08-590 336 92.

Miljötillstånd

Sjön klassas som näringsrik, men hör till de mindre belastade sjöarna i avrinningsområdet. Kväve och fosfor kommer framför allt från omkringliggande jordbruksmarker, men även dagvatten från bostads- och industriområden belastar sjön.

Säsongsmedelvärdet mellan 1995 och 2003 varierar mellan
611 och 1382 µg/l för totalkväve och 11 och 27 µg/l för
totalfosfor. Enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder bedöms Fysingen tillhöra klass 3, dvs hög näringsbelastning. De lerrika bottensedimenten binder till sig en del fosfor vilket bidrar till att plankton-produktionen är relativt låg eftersom deras näringskälla blir begränsad.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan