Fysingen

Ekologisk status

Sjön Fysingen har måttlig ekologisk status. Bedömningen baseras på artsammansättningen av växtplankton. Totalfosforhalten i Fysingen är låg och uppnådde god status år 2017. Under perioden 2003−2017 har dock en långsam ökning av halterna skett. En djupare beskrivning av bedömda kvalitetsfaktorer och tillståndet i Fysingen finns att läsa i Oxunda vattensamverkans årsrapport och i databasen VISS, Vatteninformationssystem Sverige. Fysingen ingår i det nationella miljöövervakningsprogrammet för sjöar.

Ekologisk status i Fysingen: Måttlig

Utslagsgivande kvalitetsfaktor: Växtplankton

Klassning för ekologisk status i vattenförekomster: Hög, god, måttlig, otillfredställande och dålig.

Läs mer

Oxunda vattensamverkans årsrapport

VISS, Vatteninformationssystem Sverige

Klassificering av ekologisk status

Oxunda vattensamverkan

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan