Lövstaholmsån

Lövstaholmsåns avrinningsområde ligger till allra största delen inom Knivsta kommun. Där benämns ån Knivstaån och avvattnar Valloxen och Säbysjön. Nedströms heter ån Hovaån respektive Lövstaholmsån och har sitt utlopp i Garnsviken. Ett delflöde tillkommer från Odensala som ansluter via Forsbyån. Ett antal igenväxta sjöar finns inom Sigtuna kommuns del av avrinningsområdet, Vedasjön, Svartsjön och Kölingen.

Arealspecifika näringsförluster vid Lövstaholmsåns utlopp i Garnsviken bedöms för totalkväve som höga och för fosfor som måttligt höga (avser 1983-99).

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan