Mälaren

Mälaren är med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns inom området i sin helhet av riksintresse enligt miljöbalken. Mälaren förser totalt 1,5 miljoner människor med dricksvatten och är samtidigt recipient för olika typer av utsläpp, bl a dagvatten från bebyggelse och trafikytor men även från jordbruksmark och enskilda avlopp.

I dagsläget uppvisar Mälarens vattenkvalitet stabila förhållanden. Befolkningstillväxten och ett intensifierat mark och vattenutnyttjande ökar dock belastningen på Mälaren från t ex biltrafik både direkt via dagvatten och indirekt via luftföroreningar men även från bebyggelseområden.

Totalt finns det ca 2500 enskilda avlopp i vår kommun, där de permanenta hushållen representerar ca 75%. De flesta enskilda avloppen finns inom Mälarens avrinningsområde. Ökade trafikflöden med ökade transporter av gods på väg, järnväg och båt innebär risker för olyckor och skada på  vattenförsörjningen.

Våren 1998 bildades Mälarens vattenvårdsförbund bland annat för att få en bredare samverkan kring Mälarens miljöövervakning. Sigtuna kommun är medlem i vattenvårdsförbundet tillsammans med ytterligare 20 kommuner, 4 länsstyrelser, flera företag och organisationer mfl.

Anspråken på Mälaren är många och i vissa fall motstridiga, vilket ställer höga krav på samverkan. Vattenvårdsförbundet kan förbättra förutsättningarna för en sådan samverkan.

På uppdrag av Mälarens vattenvårdsförbund har SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) utvärderat Mälarens miljötillstånd och utveckling för perioden 1965-98. Rapporten kom våren 2000 och finns att hämta på vattenvårdsförbundets hemsida.
Rapporten utgör en väsentlig kunskapsbas för mål- och åtgärdsrevideringen. När det gäller målen för växtnäringsämnena fosfor och kväve har ny kunskap från sedimentanalyser visat att tidigare beräknade bakgrundshalter är osäkra. I avvaktan på att få fram säkrare grunder för beräkningarna anges inga mål relaterade till bakgrundshalter.
Gällande måldokument för Mälaren kan du läsa här intill.

Miljötillstånd Rosersbergsviken

Hösten 2014 informerade kommunen att höga halter av miljögiftet PCB (polyklorerade bifenyler) påträffats i sediment och fisk från Rosersbergsviken i Mälaren. PCB-föroreningen kommer från Oxundasjön där ännu högre halter av PCB tidigare påträffats. Med anledning av detta gick miljö- och hälsoskyddskontoret ut med kostrekommendationer gällande konsumtion av fisk. Rekommendationen är att barn, både flickor och pojkar, kvinnor i barnafödande ålder, gravida och ammande i barnafödande ålder inte bör äta fisk från Rosersbergsviken. För övriga grupper d.v.s. vuxna män och kvinnor i ej barnafödande ålder är rekommendationen att äta fisk från Rosersbergsviken högst en gång per månad.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan